کیفرگرایی اولیای دم بر اساس چگونگی و شرایط پیرامونی قتل عمد (تحلیل موردی پرونده های قتل عمد در استان تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران.

2 استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق،الهیات و علوم سیاسی ، واحدعلوم و تحقیقات، دانشگاه آزاداسلامی،تهران،ایران.

3 دانشیارگروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق ،دانشگاه شهید بهشتی، تهران ،ایران.

4 استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق،الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران.

10.22034/jlr.2022.226323.2134

چکیده

عوامل متعددی اعم از عوامل فردی و اجتماعی میتوانند در مطالبه یا عدم مطالبه حق کیفر توسط اولیای دم در پروندههای قتل ارتباط داشته باشند. هدف از این نوشتار بررسی ارتباط متغیرهای کیفیت ارتکاب قتل، سبقتصمیم و نزاع دستهجمعی با تصمیم اولیایدم در پروندههای قتل عمد است. پژوهش حاضر به شیوه پیمایشی انجام شده و برای توصیف و تحلیل دادهها از روش های آمار توصیفی و آزمونهای همبستگی خی دو و فی کرامر استفاده شده است.

جمعیت تحقیق، پروندههای قتل عمد استان تهران است که در فاصله اسفند 1383 لغایت شهریور 1394 در استان تهران رخ داده و تا شهریور 1397مختومه گردیده است که 100 پرونده به شیوه نمونهگیری دردسترس انتخاب شدند و از نرم افزارSPSS به عنوان ابزار تحلیل اطلاعات استفاده شده است. مطابق با یافتههای تحقیق، در مواردی که کیفیت ارتکاب قتل با استفاده از شاخصهایی نظیر استفاده از قمه و شمشیر، وارد نمودن بیش از دو ضربه، آزار جنسی مقتول و سوزاندن و بریدن اعضای جسد، بی‌رحمانه محسوب گردیده است، در‌1/57 درصد، پرونده‌ها منتهی به قصاص شده، در حالی که در مواردی که قتل، بی‌رحمانه نبوده است، تنها در 6/24‌درصد، قصاص صورت گرفته و در 9/64 درصد منتهی به دریافت خون‌بها و در 8/8 درصد نیز، منتهی به بخشش رایگان گردیده است. واکاوی داده‌ها در نهایت به این نتیجه منتهی گردید که میان تصمیم اولیای‌دم با شیوه ارتکاب قتل، به لحاظ آماری، ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. یافته‌ها همچنین نشان داد که میان سبق‌تصمیم قاتل و نیز نزاع دسته‌جمعی با تصمیم اولیای‌دم ارتباط معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

punitivness of the avengers of blood according to conditions and circumstances surrounding premeditated murder (case study of premeditated murder cases in Tehran province)

نویسندگان [English]

 • shaghayegh akbari 1
 • ghassem ghassemi 2
 • nasrin mehra 3
 • mohammad ali mahdavi sabet 4
2 assistant professor of islamic azad university
3 assistant professor law of shahid beheshti university
4 azad universitغ
چکیده [English]

Numerous factors, including individual and social factors,‌can be related to the demand or non-demand of the right of punishment by‌ avengers of blood. the purpose of this study is to investigate the relationship between the variables of murder method, precedent of decision and collective quarrel with the decision of the avengers of blood.The present research is conducted by Survey method and Chi-square and Phi Kramer correlation tests were used.The statistical society is premeditated murder cases in Tehran that occurred in March 2004 to September 2015 in Tehran and executed to September 2016 in which one- hundred cases were selected by convenience sampling method and SPSS software was used. According to the research findings, in cases where murder is considered cruel due to indicators such as the use of clubs and swords, inflicting more than two blows, sexual harassment of the victim and burning and amputation of the corpse, in %57/1 of cases leading to retribution,while in cases where the murder was not brutal, retaliation happen in only %24/6 and in %64/9 it has led to receiving blood money and in %8/8, it has led to free forgiveness. The analysis of the data finally led to the conclusion that there is a statistically direct and significant relationship between the decision of the avengers of blood and the method of committing the murder. The findings also showed that there is no significant relationship between the precedent of the killer's decision and also the mass conflict with the decision the avengers of blood.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Punitivness
 • Murder style
 • Premeditated Murder
 • Collective quarrel
 • Brutal Murder

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1401
 • تاریخ دریافت: 26 اسفند 1400
 • تاریخ بازنگری: 21 خرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 22 تیر 1401