کیفرگذاری افتراقی اطفال و نوجوانان در انگارۀ (حقِ بر باز پروری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

10.22034/jlr.2022.228028.2259

چکیده

مبانی فکری حاکم بر نظام کیفری هر کشوری، تأثیر مستقیم در تدوین پاسخهای کیفری و سیاستگذاری جنایی در مبارزه با بزهکاری دارد. اطفال و نوجوانان به عنوان موضوع سیاستگذاری جنایی در هر جامعه ای از آن جهت که نقش تعیین کننده ای در سرنوشت هر کشوری دارند، از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و ضرورتِ اتخاذ سیاست جنایی افترایی در زمینه کیفردهی را ایجاب می کند. یکی از جلوه های افتراقی در مبانی فکری پاسخ دهی به رفتار مجرمانه بزهکاران، پذیرشِ اندیشه «حق بر بازپروری» به جای «حق بر مجازات شدن» برای اطفال و نوجوانان است. حق برخورداری از بازپروری یکی از بارزترین حقوق بشری به شمار می رود؛ به گونه ای که فرد از سنین کودکی و در تمام مراحل زندگی خود حتی زمانی که به دلیل ارتکاب جرم محکوم به مجازات می شود، از این حقوق برخوردار است. از این رو، تمامی دولتها و حاکمان صرفنظر از آنکه اعضای جامعه تابع چه دین و آیینی هستند، ضمن رعایت حقوق برابر آنان از جهات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، متعهد هستند زمینه ای مناسب را برای رشد و تعالی کودکان و به ویژه کودکان بزهکار فراهم آورند. از جمله حقوق بنیادین خانواده بشری، حق برخورداری از اصلاح و بازپروری است. اجرای این حق نقش به سزایی در جایگزین ساختن ارزش ها و هنجارهای متناسب با تحولات اجتماعی به صورت همگانی و گسترده در زندگی جمعی ایفا می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Differential punishment of children and adolescents in the concept of (right to re-education)

نویسندگان [English]

  • Akbar Varvaee
  • Mohammad reza edalatkhah
  • Mohammad javad jafari
Islamic Azad University Kermanshah Branch
چکیده [English]

The ideological foundations governing the penal system of any country have a direct impact on the formulation of criminal responses and criminal policy in the fight against crime. Children and adolescents as a subject of criminal policy in any society because they play a decisive role in the fate of any country, is very important and necessitates the adoption of defamatory criminal policy in the field of punishment. One of the differential manifestations of the intellectual foundations of responding to the criminal behavior of offenders is the acceptance of the idea of the "right to rehabilitation" instead of the "right to be punished" for children and adolescents. The right to rehabilitation is one of the most prominent human rights; In such a way that a person has these rights from childhood and in all stages of his life, even when he is convicted of a crime. Therefore, all governments and rulers, regardless of the religion of the members of society, while respecting their equal rights in political, economic, social and cultural terms, are committed to providing a suitable environment for the growth and excellence of children, especially children. Provide the offender. One of the fundamental rights of the human family is the right to reform and rehabilitation. The exercise of this right plays an important role in replacing values and norms commensurate with social developments in a collective and widespread way in collective life

کلیدواژه‌ها [English]

  • right to rehabilitation
  • children and adolescents
  • criminal responsibility
  • right to punishment

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1401
  • تاریخ دریافت: 25 تیر 1401
  • تاریخ بازنگری: 04 مرداد 1403
  • تاریخ پذیرش: 25 تیر 1401