افق های نوین حقوق مالکیت فکری در چشم‌انداز دستورالعمل کپی‌رایت و حقوق مرتبط بازار واحد دیجیتال سال 2019 اتحادیه اروپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

10.22034/jlr.2022.228066.2263

چکیده

دستورالعمل 790/2019 کپی‌رایت و حقوق مرتبط در بازار واحد دیجیتال، آخرین مقررات در حوزه حقوق مالکیت فکری است که در منطقه اروپا تصویب و اجرایی شده است. این مقررات مبتنی بر یک رژیم حقوقی جدید است که مؤلفه‌های خاصی را در عرصۀ مالکیت فکری مطرح می‌کند. در این رژیم، استخراج داده و استفادۀ آموزشی در قالب محدودیت‌ها یا استثنائات با قلمرو مضیق در چارچوب محیط دیجیتال و حق بر خبر برای ناشران مطبوعاتی پیش‌بینی‌شده است. افزون بر اینکه ارائه‌دهندگان خدمات اشتراک‌سازی برخط موظف به اجرای تعهداتی در راستای فیلتر آثار هستند. همچنین صاحبان حق دارای اختیاراتی برای تعدیل قراردادهای خود و اعمال حق پشیمانی خواهند بود. مسئلۀ مهم آن است که مؤلفه‌ها و الزامات نظام جدید چیست؟ و دستاوردهای احتمالی آن چه خواهد بود؟ نوشتار حاضر با روش تحلیلی توصیفی نتیجه‌گیری می‌کند که در مدل جدید یک رژیم مبتنی بر مسئولیت برای اشخاص حقوقی خاص به‌منظور تثبیت محدودیت‌ها و استثنائات و کنترل استفاده از آثار به موازات امری شدن پاره‌ای مقررات حقوق مالکیت فکری ایجاد شده است که می‌تواند به‌زودی به‌عنوان الگویی در وضع مقررات سایر کشورها نیز مطرح باشد. اگرچه ارزش‌افزوده استثنائات جدید برای جامعه مصرف‌کنندگان گسترده نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

New horizons of intellectual property rights in the perspective of Directive (EU) 2019/790 on copyright and related rights in the Digital Single Market

نویسنده [English]

  • Zahra Shakeri
Assistant Professor, Faculty of Law & Political Science, University of Tehran
چکیده [English]

Directive 790/2019 on Copyright and Related Rights in the Digital Single Market is the latest regulation in the field of intellectual property law to be adopted and recently implemented in the European region. These regulations are based on a new legal regime that introduces certain components in the field of intellectual property. In this regime, data mining and educational use in the form of limitations or exceptions with a narrow domain in the context of the digital environment and the right to news is provided for press publishers, in addition to online sharing service providers are required to fulfill obligations to filter works. Right holders will also have the authority to modify their contracts and exercise the right to withdraw literary and artistic works. The important question is what the components of the new system are. And what assessment can be made of the nature of the regulations? The present paper concludes with a descriptive-analytical method that in the new regime, a liability-based regime has been established for the basis of specific legal entities in order to establish limitations and exceptions and control the use of works in parallel with the implementation of some intellectual property law provisions. It could soon serve as a model for other countries regulations, although the added value of new exceptions will not be widespread in the consumer community.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data mining
  • Educational use
  • Digital single market
  • Copyright and Related rights
  • Right to news