امکان سنجی بودجه ریزی مبتنی بر جنسیت در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

10.48308/jlr.2022.185427.1747

چکیده

بودجه از منظر جنیست خنثی نیست و بر زنان و مردان تأثیرات متفاوتی میگذارد. هدف پژوهش سنجش امکانپذیری اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر جنسیت در چارچوب حقوق عمومی ایران است. از طریق بودجه ریزی مبتنی بر جنسیت، سهم زنان از درآمد عمومی و تبعاً میزان فرصت آنان برای مشارکت عمومی، ارزیابی میشود و ابزاری در اختیار دولت میگذارد تا برابری جنسیتی را محقق سازد و شکاف جنسیتی را پر کند. بودجه ریزی مبتنی بر جنسیت، تأثیر بندهای بودجه و در واقع سیاستها و برنامه های دولت، را بر زنان در مقایسه با مردان میسنجد. در این پژوهش به روش جزمی و رویکردِ تطبیقی، بودجه ریزی مبتنی بر جنسیت، به مثابه یک روش تحلیل بودجه، تبیین و زمینه ها و لوازم اجرای آن در حقوق ایران بررسی میشود . نتایج نشان میدهد با توجه به این که در حقوق ایران پیش شرط بودجه ریزی مبتنی بر جنسیت، یعنی به رسمیت شناخته شدن برابری جنسیتی ، تاحدی فراهم است، اگر دولت اراده سیاسی لازم برای برقراری برابری جنسیتی را داشته باشد، میتواند با استفاده از ظرفیت‌های موجود و تجربیات دیگر کشورها و توصیه‌های نهادهای بین المللی، آن را اجرا و در قانون بودجه سالانه کل کشور بگنجاند . از جمله ظرفیتهای موجود ، نهاد معاونت زنان و امور خانواده رییس جمهور و پیوست شماره چهار قانون بودجه (بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد) است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Feasibility Study Gender-Responsive Budgeting in Legal System of Iran

نویسنده [English]

  • Samaneh Rahmatifar
Department of Law, Faculty of Humanities Science, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study is to evaluate the feasibility of gender-responsive budgeting in the public law of Iran. The budget is not gender-neutral naturally; Therefore, it affects women and men differently. By gender-based budgeting, women's share of the public revenue and, consequently, their opportunity for public participation assesses and provided to the government as a tool to achieve gender equality and fill the gender gap. Gender-responsive budgeting evaluates the impact of budget items, and indeed government policies and programs, on women compared to men. The research method is dogmatic with a comparative approach. In this way gender-responsive budgeting introduces as a method of budget analysis, its context, and tool of implementation in the legal system of Iran examines. Results prove the existence of a precondition of gender-responsive budgeting, formal recognition of gender equality. Therefore, if the government has the political will to protect gender equality, it can use the existing capacities, the other countries' experiences, and the recommendations of international institutions to implement gender-responsive budgeting and attach it to the annual general budget Act. Two main capacities are the Vice President for Women and Family Affairs and Annex No. 4 of the recent Budget Law (Function-Based Budgeting).

کلیدواژه‌ها [English]

  • General Budget Act
  • Gender Equality
  • Good Governance
  • Gender Mainstreaming
  • Gender Gap