رابطه میان تروریسم و مخاصمات مسلحانه؛ با نگاهی به وضعیت افغانستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه قم، گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق

چکیده

جامعه بین‌المللی امروزه عموما این واقعیت را پذیرفته است که تروریسم در همه اشکال و نمودهایش، یکی از جدی‌ترین تهدیدها علیه صلح و امنیت بین‌المللی است و هرگونه عملیات تروریستی با قطع نظر از نوعِ انگیزه، زمان، مکان و عاملانش، وصف مجرمانه دارد. منطقه غرب آسیا و خاورمیانه، به ویژه افغانستان، طی دهه‌های اخیر از کانون‌های عملیات تروریستی در جهان بوده و در همین زمان، این منطقه مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و غیربین‌المللی متعددی را شاهد بوده و در مواردی این دو پدیده در هم آمیخته‌اند و سبب طرح این مساله گردیده که چه رابطه‌ای میان عملیات تروریستی و مخاصمات مسلحانه وجود دارد؟ عملیات تروریستی، که بخشی از خشونت‌های مرتبط با مخاصمات مسلحانه را تشکیل می‌دهند، تابع کدام نظام حقوقی است؟ حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل کیفری بر آن حاکم است یا اعمالی مجرمانه است که هرچند در بستر مخاصمه مسلحانه واقع شده اما، تابع حقوق داخلی کشورهای ذیربط و مشمول تعهدات بین‌المللی دولتها در زمینه مبارزه با تروریسم است؟ یا هم زمان مشمول هر دو دسته مقررات حقوقی خواهد بود؟ بررسی این مساله با نگاهی به وضعیت افغانستان وجهه همت این پژوهش است، مقاله حاضر با بهره‌گیری از داده‌های کتابخانه‌ای و رویه‌های بین‌المللی و به روش توصیفی- تحلیلی به اثبات این فرضیه کوشیده است که عملیات تروریستی مرتبط با مخاصمات مسلحانه می‌تواند همزمان مصداق عناوین مجرمانه متعدد بوده و همچنین مشمول حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل کیفری باشد و موجب مسئولیت بین‌المللی دولت یا دولت‌های ذیربط و مسئولیت کیفری ا فراد گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Relationship Between Terrorism and Armed Conflict; with a view to Afghanistan

نویسنده [English]

  • Mostafa Fazaeli
academic mmember staff at international law departement
چکیده [English]

The international community today generally accepts the fact that terrorism in all its forms and manifestations is one of the most serious threats to international peace and security, and that any terrorist operation, regardless of its motive, time, place and perpetrators, is criminal. The region of West Asia and the Middle East, especially Afghanistan, has been the center of terrorist operations in recent decades, and at the same time, this region has witnessed numerous international and non-international armed conflicts, and in some cases these two phenomena are intertwined to cause , What is the relationship between terrorist operations and armed conflict? Terrorist operations are subject to which legal system in cases where they are part of violence related to armed conflict? Will it be governed by international humanitarian law and international criminal law, or is it a criminal act that, although in the context of an armed conflict, is subject to the domestic law of the countries concerned and subject to the international obligations of governments in the fight against terrorism? Or will it be subject to both categories of legal regulations at the same time? Using library data and international procedures, this article has tried to prove the hypothesis that terrorist operations related to armed conflicts can be an example of multiple criminal titles at the same time and also be subject to domestic law, international humanitarian law, and international criminal law. and cause the international responsibility of the relevant government or governments and the criminal responsibility of individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Terrorism
  • Armed Conflict
  • War Crimes
  • International Humanitarian Law
  • Afghanistan