شرط زیست محیطی مارتنس و حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه؛ ؛ با تأکید بر اصول پیش نویس 2019 کمیسیون حقوق بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

محیط زیست، قربانی خاموش مخاصمات مسلحانه در سراسر جهان است. مخاصمات مسلحانه، هر دلیل یا توجیهی که داشته باشد، خسارات قابل‌توجهی بر محیط زیست وارد می‌کند. در این راستا حقوق بین‌الملل بشردوستانه در شمار معدودی از مقررات به حمایت از محیط زیست توجه داشته است. این مقررات با توجه به اینکه محدود به آسیب از نوع و مقیاس شدید، گسترده و بلندمدت است، مبهم و تنها حفاظتی ظاهری ارائه می‌دهد. مقررات حقوق بین‌الملل محیط زیست نیز که برای زمان صلح طراحی شده به عنوان راه‌حل جایگزین به اندازه کافی به حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه نپرداخته‌اند. با توجه به ناکافی-بودن مقررات و آستانه بسیار بالای اعمال آنها، و برای رفع خلأها و شفاف‌سازی معنی و دامنه حفاظت از محیط زیست، کمیسیون حقوق بین‌الملل در سال 2013 موضوع حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه را در برنامه کاری خود قرار داد. شش سال بعد، کمیسیون، پیش‌نویس اصول حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه را تصویب کرد، و در اصل 12 شرط مارتنس را در قالبی جدید بیان کرد.گنجاندن شرط محیط زیستی مارتنس منعکس‌کننده نقش و جایگاه آن در حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه دارد.نگارنده با تصور جهت جدیدی برای شرط مارتنس بر این باور است که عملیاتی‌نمودن شرط مارتنس در این حوزه که مفاهیم حقوق بشری را در خود گنجانده، علیرغم سیاق نگارش مبهم و واردکردن چالشهایی بر اصل قطعیت حقوقی و قانونمندی،موجب ظهور و تسهیل وضع اصول و قواعد دیگری می‌گردد که می‌تواند به حفاظت محیط زیست در مخاصمات مسلحانه منجر شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Martens Environmental Clause and Protecting the Environment During Armed Conflicts; with an emphasis on the ILC Draft Principles of 2019

نویسنده [English]

  • Heidar Piri
Assistant Professor, Law Department, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan
چکیده [English]

The environment has become a silent victim of armed conflicts around the world. Armed conflict, for whatever reason or justification, causes significant damages to the environment. In this regard, international humanitarian law has protected the environment in a few of its provisions. These provisions which is limited to damages by widespread, long-term and severe nature, are vague and provide only superficial protection. The provisions of international environmental law as well, as an alternative option, is less than adequate to protect the environment during armed conflict. Due to non-liquet in international law and to clarify the meaning and scope of environmental protection, in 2013, the International Law Commission (ILC) decided to include the topic in its programme of work. Six years later, the ILC adopted ‘‘draft principles on protection of the environment in relation to armed conflicts’’. In principle 12, the ILC setting out the Martens Clause in a new form. This inclusion in the draft principles, reflects the role and positon of the Martens Clause in protecting the environment in armed conflicts. The author, with a new direction for the Martens Clause, believes that implementing the Clause in this context will result in the emergence and facilitating the emergence of other principles and rules that can protect the environment during armed conflict.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Martens Clause
  • Humanity
  • Public Conscience
  • Environmental Protection
  • Armed Conflict