تحلیل تطبیقی قانون حاکم بر جبران خسارت حمل و نقل مرکب بین‌المللی درکنوانسیون‌های حمل و نقل ساده و رویه قضایی بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.52547/jlr.2023.227424.2230

چکیده

حمل‌ونقل مرکب مقوله‌ای اساسی در حقوق تجارت بین‌الملل است. حمل‌ونقل مرکب بین‌المللی بنابر قرارداد واحد بین ارسال کننده و متصدی حمل‌ونقل کالا، ترکیبی از دو یا چند وسیله و روش حمل‌ونقل ساده(دریایی، جاده‌ای، هوایی و ریلی) است که در قالب‌های وسیله بر وسیله (وسیله حمل‌ونقل حامل کالا بر وسیله حمل‌ونقل دیگر) و یا وسیله به وسیله(انتقال کالا از یک وسیله حمل ونقل به وسیله حمل ونقل دیگر) از مبدا یک کشور به مقصد کشوری دیگر انجام می‌شود. قانون حاکم، متاثر از محل وقوع خسارت است و نظام جبران خسارت، تابع قانون حاکم است که در هریک از حمل‌ونقل‌‌های ساده بین‌المللی، تابع کنوانسیون‌ بین-المللی خاصی است؛ اما نظام جبران خسارت حمل‌ونقل مرکب بین‌المللی، بنابر ماهیت خاص قرارداد و فقدان کنوانسیون خاص و لازم الاجرا، پیچیده است. قانون آمره حاکم بر جبران خسارت حمل‌ونقل مرکب بین‌المللی، بنابر مقررات کنوانسیون‌های حمل‌ونقل ساده بین‌المللی رایج و لازم‌الاجرا اعم از حمل‌ونقل جاده-ای بین‌المللی(سی.اِم.آر)، حمل‌ونقل ریلی بین‌المللی(کوتیف-سی.آی.اِم)، حمل‌ونقل هوایی بین‌المللی مونترال(اِم.سی) و حمل‌ونقل دریایی بین المللی هیگ(لاهه)-ویزبی در قالب رویه قضایی بین‌المللی، بررسی توصیفی و تحلیل حقوقی شده است که بالحاظ رویکرد و نظام اصلاحی، بر جبران خسارت کل یا جزء حمل‌ونقل مرکب بین‌المللی قابل اعمال است؛ همچنین، نظر به عضویت ایران در برخی از کنوانسیون‌‌های حمل‌ونقل ساده بین‌المللی، در نظام حقوقی ایران نیز موضوعیت و کاربرد دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis of the Law Governing the International Combined Transport Compensation in the International Simple Transport Conventions and Precedents

نویسندگان [English]

  • Goudarz EftekharJahromi 1
  • Pouria Rezaei 2
1 Professor of the Faculty of Law of Shahid Beheshti University
2 Private law, Faculty of law, Shahidbeheshti university, Tehran, Iran
چکیده [English]

Combined transport is an essential element in the international trade law. International combined transport according to a contract between the consignor and the carrier, is a combination of two or more means and methods of the simple transport (sea, road, air, and rail) that is carried out in the formats of mode-on-mode and mode-to-mode from the origin of one country to the destination of another country. The governing law is affected by the location of damage and the compensation system is based on the governing law, which in Each of the international simple transports, is related to a specific international convention, but the compensation system in international combined transport is complicated due to the sui generis contract and lack of a special convention in force. The law governing the international combined transport compensation, in accordance with the common and enforceable international simple transport conventions, including CMR, COTIF-CIM, Montreal(MC) and Hague-Visby in the forms of international precedents, has been descriptively studied and legally analyzed, which with regard to the modified system, are applicable to the compensation for the whole or part of the international combined transport. Moreover, considering Iran's membership in some of the international simple transport conventions, it has relevance and application in the legal system of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governing Law
  • Compensation
  • International Combined Transport
  • Simple Transport Convention
  • International Precedents

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1401
  • تاریخ دریافت: 09 خرداد 1401
  • تاریخ بازنگری: 20 دی 1401
  • تاریخ پذیرش: 28 دی 1401