تأثیر آراء دیوان اروپایی حقوق بشر بر نظام‌های حقوقی داخلی دولت‌های عضو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد،دانشکده حقوقو علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی.(نویسنده مسئول).

3 دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف آباد ،ایران.

10.48308/jlr.2021.183991.1387

چکیده

دیوان اروپایی حقوق بشر که بر اساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر پای به عرصه‌ی وجود نهاد، مرجع نظارتی بر حقوقی است که در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر برای اتباع دول عضو کنوانسیون به رسمیت شناخته شده است. دعاوی مطروحه نزد دیوان در طول حیات پنجاه و اندی ساله‌اش، بیشتر در شکل دعاوی افراد علیه دولت‌ها بوده است و این امر باعث شده است که دولت‌ها مواجه با یک سری تصمیمات حقوق بشری شوند که همسویی با آن‌ها برای دولت‌های مزبور الزامی بوده است. از اینرو دیده می-شود که دیوان قادر است نظر به جایگاه و اختیاراتی که دارد موجب اثرگذاری بر نظام‌های داخلی کشورهای عضو شود. دیوان مزبور تأثیراتی را از حیث ساختاری، نهادی، قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی بر نظام‌ حقوق بشر داخلی کشورهای عضو شورای اروپا نهاده است. هرچند میزان اثرگذاری کیفی دیوان بر ارتقا نظام حقوق بشر داخلی قابل انتقاد به نظر می‌رسد، اما از حیث هنجاری، دیوان تأثیرات شگرفی را بر کارایی مقررات کنوانسیون در نظام‌های داخلی داشته و از این جهت موجبات پویایی و کارآمدی هرچه بیشتر سند مزبور را فراهم آورده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Impacts of European Court of Human Rights’ Judgments on the Member States’ National Legal systems

نویسندگان [English]

  • S. Ghasem Zamani 1
  • A. Ali Hosseiniazad 2
  • Majid Zahmatkesh 3
1 Professor of Law . , Allameh Tabatabai University
2 Ph.DCandidateof International law, Allameh Tabatabai University
3 Ph.D in International Law, Islamic Azad University,Najafabad.iran.
چکیده [English]

European Court of Human Rights (ECtHR) which has been created under The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR) is a supervising organ for rights enshrined in the convention that belongs to the member states’ nationals. The court for more than a half century has received various claims often from individuals. This claims eventually faced states with a series of decisions that their compliance was compulsory. Thus, it is evident that court due to its position and authority always has been abled to affect member states domestic legal systems. The court has had various structural, organizational, legislative, executive and judicial effects on the internal human rights regimes of member states of the Council of Europe. However, there are some critiques regarding court’s qualitative impact on promotion of human rights in domestic level, the court has normatively been tremendously effective on the efficiency of convention rules in domestic level and has made the convention more dynamic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • European Court of Human Rights
  • European Convention of Human Rights
  • Council of Europe
  • Regional Human Rights Bodies