«ملاحظه» یا «مراعات» مصلحت موکل از سوی وکیل در حقوق ایران و انگلیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان

3 دانشجو دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان

10.52547/jlr.2023.229882.2398

چکیده

در عقد وکالت، موکل به دلیل اعتمادی که به وکیل می‌کند، انجام امر یا اموری را به او می‌سپارد و امید به تحقق آن موضوع به بهترین حالت ممکن را خواهد داشت. وکیل نیز به خاطر وجود چنین استیثاق و اطمینانی، باید در جهت مصالح و منافع موکل عمل نماید و به عنوان یک قاعده ‌الزام‌آور به آن بنگرد. براین‌اساس، در تحقیق حاضر پرسش اصلی عبارت است از اینکه آنچه برای مصلحت موکل باید در نظر داشت، ملاحظه مصلحت است یا مراعات آن؟ و اینکه چه تفاوتی میان حقوق ایران و حقوق انگلیس از این حیث وجود دارد؟ نگارندگان پس از تدقیق در منابع فقهی و حقوقی، به این نتیجه دست یافتتند که در حقوق ایران به تبع از فقه، با توجه به تکلیف قانونی وکیل (ماده 667 ق.م)، صحبت از رعایت مصلحت موکل می‌باشد و نه ملاحظه‌ی آن. هم‌چنین ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت یک حکم بیشتر ندارد و نیازی به بیان فروض سه‌گانه‌ای که در تالیفات حقوقی وجود دارد، نیست و از آنجا که رعایت مصلحت یک تکلیف است، میان رعایت و عدم رعایت آن، وجه سومی قابل تصور نخواهد بود و لفظ آمره «باید» در ماده 667 ق.م حکایت از این مهم دارد ولی در حقوق انگلیس، صرف ملاحظه نمودن مصلحت موکل از سوی وکیل، کافی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

"Consideration" or "performance" of the client's expediency by the lawyer in Iranian and British law

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amini 1
  • alireza fasihizade 2
  • davood nasr 3
1 Department of Law, University of Isfahan
2 Assistant Professor of Isfahan University Law Department
3 p.h.d student of private law at Isfahan University
چکیده [English]

In the power of attorney contract, the client, because of the trust he places in the lawyer, entrusts him to do something or things and hopes to do that matter in the best possible way. Due to the existence of such assurance, the lawyer must act in the direction of the interests of the client and look at it as a binding rule. Therefore, in the current research, the main question is whether what should be taken into account for the benefit of the client is consideration of expediency or performance with it? And what is the difference between Iranian law and British law in this respect? After examining jurisprudential and legal sources, the authors came to the conclusion that in Iranian law, according to jurisprudence, according to the lawyer's legal duty (Article 667 of the Civil Code), it is about performancing the expediency of the client and not considering it. Also, the guarantee of non-performance of expediency is not more than one ruling, and there is no need to state the triple assumptions that exist in legal books, and since adherence to expediency is an obligation, between performance and non- performance, there is no conceivable third aspect, and the word "have to" in Article 667 of the Civil Code refers to this important point, but in English law, it is sufficient for the lawyer to consider the client's interest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • performance of expediency
  • consideration of expediency
  • Article 667 of the Civil Code
  • Iranian law
  • English law