بررسی جایگاه و استقلال وکیل بر پایه مبانی فقهی و تاریخ فقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فقه و حقوق دانشکده الهیات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان؛

10.52547/jlr.2023.229889.2399

چکیده

این تحقیق، پس از تعریف و توضیحی پیرامون استقلال وکیل، به جایگاه وکالت در متون مفصله فقهی توجه کرده است. متون فقهی در اعصار گوناگون از زمان روایات در قرن اول و دوم هجری تا عصر فقیهان از قرن چهارم تا قرن چهاردهم و فقهای معاصر بررسی شده است. با دقت در متون فقهی یافته‌های تحقیق عبارتند از: به جز بلوغ و عقل شرط قاطع دیگری برای وکالت وجود ندارد. داشتن آگاهی از موضوع دعوی مورد توجه فقیهان بوده است. به جز شرایط فوق هیچ شرط دیگری مورد نظر فقیهان نبوده است و از این امر چنین استنباط شده است که در طول تاریخ فقه، دخالت متصدیان امور در امر وکالت یا وکیل، مورد تایید فقیهان نبوده است. فقیهان برای شرکت در دعاوی به داشتن وکیل توصیه کرده‌اند. محدوده اختیارات وکیل بسیار وسیع است و به جز مواردی که مباشرت موکل به وضوح در آنها شرط است، در سایر موارد می‌توان وکیل گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of the Status and Independence of Attorney-at-Law Based on Jurisprudential Principles and History of Jurisprudence

نویسنده [English]

  • mohammadali mohebalrahman
Assistant professor, Department of jurisprudence and law, faculty of theology, University of Shahid Madani Azarbayejan
چکیده [English]

This study, after defining and explaining the independence of Attorneys, has paid attention to the position of the lawyer in the detailed jurisprudential texts. jurisprudential texts have been studied in different eras from the time of first tradition in the first and second centuries AH to the era of jurists from the fourth to the fourteenth century and contemporary jurists. findings are: There is no decisive condition for advocacy except maturity and intellect. Awareness of the subject of the lawsuit has been considered by jurists. Apart from the above conditions, no other condition has been considered by the jurists. It is inferred from this that Throughout the history of jurisprudence, state interference in advocacy or lawyers has not been approved by jurists. The jurists have recommended having a lawyer to participate in lawsuits. The scope of authority of a lawyer is very wide and except in cases where the client's participant is clearly a condition, a lawyer can be hired in other cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Advocacy based on the opinion of jurisprudence
  • Independence of the lawyer
  • History of jurisprudence
  • Conditions of the lawyer