" آسیب شناسی قوانین وکالت در تحقق دادرسی عادلانه "

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار،دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.

10.52547/jlr.2022.228728.2309

چکیده

«عدالت»، به مثابه مفهومی جهانی‌شده و مطلوب برای همگان، ولی با مصداق‌های غیرجهانی و اختلافی، موضوعی است که از گذشته تا کنون، موضوع بحث‌ها و گفتمان‌های عدالت‌خواهیِ داخلی و بیرونی قرار گرفته و می‌گیرد؛ ولی چالشی است که گویا نزاع بر قلمرو مفهومی و مصداقی آن، پایانی ندارد. مشاهدات تاریخی دلالت دارد بر اینکه قلمرو مفهومی و مصداقیِ«عدالت»، در بستر تغییرات و مقتضیات زمانی و مکانی، دستخوش فراز و نشیب‌های جدّی و همیشگی بوده است. موضوعی که در یک بُرهه زمانی و مکانی، منطبق با عدالت تلقی می‌گردد، ممکن است در زمان و مکانی دیگر، مصداق بارز بی‌عدالتی محسوب گردد. قانون‌نگاری‌ نیز تابعی از همین بی‌ثباتیِ مفهومی «عدالت» در بستر تغییرهای زمانی و مکانی است و هر آنچه قانون می‌گوید، اگر چه باید منطبق با عدالت باشد؛ اما لزوما منطبق با آن نیست. بنابراین، قوانین نیازمند بازنگری و بازخوانی‌های مکرّر هستند و هر آیینه ناکارآمدی و بی‌عدالتی آن احراز شود، محکوم به اصلاح می‌باشند. در غیر این صورت، با قوانین متروک یا نامقبول در حجم وسیعی مواجه خواهیم گشت. در قلمرو قانون‌نگاری مرتبط با وکالت دادگستری نیز وضع به همین منوال است. در این مقاله، با رویکردی تحلیلی و توصیفی، به آسیب‌شناختیِ تقنینیِ برخی از بسترهای قانونی مرتبط با نهاد وکالت دادگستری، در پرتو نگاهی عدالت‌گرایانه پرداخته و پیشنهادهای تقنینی مرتبط به منظور ارتقاء جایگاه وکیل از یک سو و تامین بیشتر عدالت برای شهروندان و انسجام اجزاء دستگاه عدالت از سوی دیگر، ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Pathology of advocacylaws in realization of fair trial

نویسنده [English]

  • bagher shamloo
associate professor of law,shahid beheshti univer sity
چکیده [English]

A step toward Justice:

Legislative Pathology of Laws Related to Advocacy InstitutionJustice, as a globalized phenomenon and favorite to every body, but with local and controversial examples, is a matter which has been the basis for national and international debates. There are endless arguments about the meaning and scope of justice. Historical evidence clearly show that meaning and examples of justice have changed according to the requirements of specific time and place. Something maybe deemed just in a specific context and unjust in another one. Laws should be compatible with justice requirements, but this is not always necessarily the case. So laws must be subject to continuous revision and whenever inefficiency or incompatibility with justice is found, those laws must be reformed immediately and unconditionally. Otherwise, the society will face a large amount of unaccepted and unenforceable laws. This is the case in the laws related to advocacy. This paper having a descriptive - analytical approach, does a legislative pathology about advocacy laws of Iran with an emphasis on justice requirements and provides some legislative proposals for promotion of advocates status in one hand and serving justice to people on the other hand and finally creating a balance between the different parts of the justice system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advocate'؛ s Independence
  • Due process of Law
  • Advocate on Duty
  • Contempt of the Court
  • Public Defender