نقش دیوان عالی کشور در یکنواخت سازی و پیشرفت حقوق وکالت دادگستری (بررسی ده رای وحدت رویه از سال ۱۳۳۵ تا سال ۱۳۹۸)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - گروه حقوق خصوصی

2 دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران پردیس البرز

10.52547/jlr.2023.228126.2268

چکیده

در بین سالهای 1335 تا 1398، 10 رأی وحدت رویه با موضوع وکالت دادگستری صادر شده است که با توجّه به ابعاد موضوعی هریک، می توان آنها را در چهار دسته طبقه بندی کرد. بررسی این رای های وحدت رویه نشانگر این حقیقت است که صدور آنها تأثیر بسزایی بر مسائل پیرامون وکالت دادگستری در حقوق ایران داشته و نه تنها خلأها و ابهام های حقوقی را تا حد قابل قبولی برطرف ساخته است، بلکه بعضی از این آرا موجب تضمین حقوق مردم و نیز تسهیل دسترسی ایشان به خدمات وکلای دادگستری شده است. همچنین برخی تفسیرهای قانونی در تعارض و تهافت رایها در همین راستا، بر حقوق مادی و معنوی مترتب بر حرفة وکالت دادگستری نیز اثر گذاشته است. بیشتر این آرا که البته به درستی و منطبق با قانون هم صادر شده، همچنان اعتبار خود را حفظ کردهاند، اما در اعتبار دو مورد از آنها با توجه به تغییر قوانین، محل تردید است. این نوشته به ما نقش دیوان عالی کشور در یکنواخت سازی حقوق موضوعة وکالت دادگستری را نشان میدهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Supreme Court in Unification and Progress of Law concerning the Attorney at Law

نویسندگان [English]

  • Hassan Mohseni 1
  • Mahsa Aghaie 2
1 University of Tehran, Faculty of Law & Political Science
2 PhD Candidate of Private Law University of Tehran
چکیده [English]

Between the years 1335 to 1398 (in Persian Calendar) , 10 Unification Judgments have been issued on the subject of Lawyers and Attorney at Laws, which can be classified into four categories according to the subjective dimensions of each. Examining these Unification Judgments shows the fact that they have had a significant impact on the issues surrounding Lawyers and Attorney at Laws in Iran's legal system and not only have removed legal gaps and ambiguities to an acceptable extent, but some of these judgments have guaranteed people's rights. Also, their access to the services of lawyers has been facilitated. Also, have had an impact on the material and moral rights related to the legal profession. Most of these judgments, which of course were issued correctly and in accordance with the law, have still preserved their credibility, but the credibility of two of them due to the change in the laws is questionable. This article shows the role of Supreme Court in the standardization of law of Lawyers and Attorney at Laws.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Right of Defense
  • Access to Lawyer
  • Obligatory Attorneyship
  • Tax Law