تحولات حقوق کیفری اطفال در فرانسه در پرتو قانونِ «عدالت کیفری کودکان و نوجوانان»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه بهشتی

10.48308/jlr.2023.229621.2373

چکیده

تصویب نامه ی قانونی دوم فوریه 1945 فرانسه در خصوص کودکان و نوجوانان بزهکار ، با سه ربع قرن حیات و هفتاد و پنج بار اصلاح، اگرچه در فرهنگ جامعه حقوقی این کشور به خوبی مستقر شده بود و حتی نسبت به آن، تعلق خاطرجدی وجود داشت،لیکن در نهایت، در سال 2021 نسخ و «قانون عدالت کیفری کودکان و نوجوانان» جایگزین آن شد.حقوق کیفری اطفال در این قانون،

علاوه بر پیش بینی یک ماده مقدماتیِ مشتمل بر اصول راهبر برگرفته از تصویب نامه 1945 و رویه قضایی اطفال که تا حدودی استقلال شکلی آن را تقویت کرد، با سه تغییر اساسی در قلمروِ «سن مسئولیت»،«تدابیرِتربیتی»و آیین دادرسی» مواجه شده است.

موقعیت بزه دیده نیز تا حدود زیادی ارتقا یافت به طوری که اکنون در مدت زمانی 2 ماه از تاریخ تشکیل پرونده، یک پاسخ قضایی در خصوص درخواست جبران خسارت دریافت می کند.بستر تولد و نیز فرآیند تصویب این قانون، دلایل توجیه کننده،اصول و فلسفۀ حاکم بر آن و نیز حدود استقلال حقوق کیفری اطفال در این مقاله بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Les évolutions du droit pénal de l'enfant et de l'adolescent à la lumière de la loi sur la justice pénale des mineurs en France

نویسنده [English]

  • shahram ebrahimi
دانشگاه بهشتی
چکیده [English]

le 30 septembre 2021 est entré en vigueur le nouveau code de justice des mineurs en place de l'ordonnance n° 45-174 du 2 févr. 1945 sur l'enfance délinquante Modifiée près de 75 fois.Le processus d’adoption

du code de justice des mineurs n’a eu de cesse d’être critiqué.

Avec lui, un nouveau droit pénal des mineurs est sur le point de voir le jour.

D’un point de vue substantiel, la réforme entend apporter plus de clarté à la question de la responsabilité pénale du mineur et plus de lisibilité quant à la réponse pénale qui s’ensuit.

D’un point de vue procédural, la réforme s’efforce d’accélérer le procès pénal du mineur tout en veillant à lui garantir le respect du droit à un procès équitable.

L’objectif de ce code : réécrire de façon plus lisible les dispositions relatives aux mineurs, retouchées à maintes reprises, tout en redonnant un sens à la justice pénale des mineurs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mineur"
  • delinquant"
  • code"
  • "