جذب و اجرای معاهدات بین المللی در نظام حقوقی افغانستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

10.52547/jlr.2023.226704.2160

چکیده

وجود روابط معاهداتی میان دولت‌ها از مستلزمات جامعه بین‌المللی به شمار می‌رود. از همین رو، دولت‌ها خواسته و یا ناخواسته به تعدادی زیادی از معاهدات بین‌المللی ملحق می‌شوند، معاهداتی که چالش‌ها و امتیازات را ببار می‌آورد. الحاق به معاهدات آسان است اما اجرای معاهدات با مقتضای زیست بین‌المللی و عدم تعارض با قوانین داخلی، مسأله ساز است. دولت ها مکلف‌اند سازوکارهای را در نظام حقوقی خویش بیندیشند تا معاهدات مانند قوانین داخلی هر دولت در همه نهادهای دولتی و غیر دولتی به اجرا درآید. افغانستان به بسیاری از معاهدات بین‌المللی ملحق شده است و در زمینه‌ای اجرای معاهدات سازوکارهای را در قانون اساسی و قوانین عادی نیز پیش‌بینی کرده است. اما با آنکه سازوکارهای پیش‌بینی‌شده نشان از آن دارد که افغانستان در مسیر زیست بین‌المللی درحرکت بوده و تمام راهکارهای اجرایی معاهدات بین‌المللی را در نظام حقوقی خویش تدوین نموده است؛ عملا مفاد این معاهدات به صورت درست اجرا نمی شود و دادگاه های داخلی به مقررات معاهدات استناد نمی کنند، از این رو در مقررات معاهدات نقض می گردد. پژوهش حاضر، با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی در پی راه حل مشکل نقض مقررات معاهدات و عدم اجرای آنها و تبیین راه های معقول اجرای معاهدات در نظام حقوقی افغانستان می باشد. یافته ها نشان از آن دارد که نظام حقوقی افغانستان دچار یک مشکل نرماتیو است زیرا جایگاه معاهدات در این نظام حقوقی مشخص نشده است و همچنین مشکل در نحوه پذیرش و اجرای مقررات و تعارض تعهدات قراردادی با مبانی قوانین داخلی نهفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Adaptation and implementation of international treaties in the Afghanistan legal system

نویسندگان [English]

  • Fazal ahmad Ahmadi 1
  • Mohsen Abdolahi 2
1 Department of international law, law faculty, shahed Beheshti uneversity.
2 Licturer of department of international law
چکیده [English]

The existence of treaty relations between states is one of the requirements of the international community. As a result, governments willingly or unwillingly accede to a large number of international treaties, which bring with them challenges and benefits. Accession to treaties is easy, but the implementation of treaties in accordance with international environmental requirements and without conflict with domestic law is problematic. Governments are required to consider mechanisms in their legal system to ensure that treaties, like domestic law of each state, are implemented in all governmental and non-governmental institutions. Afghanistan has acceded to many international treaties and has enshrined mechanisms for the implementation of treaties in the constitution and common law. despite the envisaged mechanisms, it shows that Afghanistan is moving in the direction of international life and has formulated all the executive solutions of international treaties in its legal system; In practice, the provisions of these treaties are not properly implemented and the domestic courts do not invoke the provisions of the treaties, violating the provisions of the treaties. The present study, using analytical-descriptive method, seeks to solve the problem of violating treaties and their non-implementation and to explain the reasonable ways of implementing the treaties in the Afghan legal system. The findings indicate that the Afghan legal system has a normative problem because the place of treaties in this legal system is not specified, also the problem lies in how to accept and implement the rules and conflict of contractual obligations with the principles of domestic law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: treaty
  • absorption
  • international biology
  • Afghan legal system
  • implementation of international treaties

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402
  • تاریخ دریافت: 27 فروردین 1401
  • تاریخ بازنگری: 03 اسفند 1402
  • تاریخ پذیرش: 30 اردیبهشت 1402