ارزیابی پویایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

10.52547/jlr.2023.229457.2367

چکیده

«قانون اساسی پویا»، از رهگذار مبانی نظریِ موجه‌ساز و ارائۀ سازوکار‌های عملی‌ِ آن، یکی از موضوعات بنیادی در نظام‌های حقوق اساسیِ پیشرو است که بدون تغییرِ موجودیت نظم و نظام سیاسی_حقوقی و مبتنی‌بر ارزش‌های «مشروطه‌گرایی»، قانون اساسیِ «دیروز» را با ارزش‌های «امروز» سازگار ساخته و خواسته‌های تجدیدشوندۀ شهروندان را تأمین می‌نماید. از این‌رو، پرسش اصلی در مقالۀ حاضر آن است که مراد از قانون اساسی پویا و سازوکار‌های تحقق آن چیست و جایگاه آن در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران کدام است؟ یافته‌های این پژوهش با شیوۀ گردآوری داده‌ها از طریق کتابخانه‌ای، روش هنجاری، تأکید بر منطق درون‌حقوقی و تدقیق در متون و اسناد رسمیِ حقوقی و قانونی نشان می‌دهد قانون اساسی پویا، به معنای انطباق قانون اساسی با خواسته‌های تجدیدشوندۀ شهروندان بوده و این مفهوم عمدتاً از طریق چهار سازوکار «بازنگری»، «تفسیر»، «اصول نانوشته» و «دادرسی اساسی» امکان‌پذیر است. نیز تأمل در حقوق اساسیِ داخلی حاکی از آن است که با تأکید بر نارسایی‌های بازنگری در قانون اساسی، عدم کاربست روش هرمنوتیکِ فلسفی توسط مفسر رسمی و نهایتاً خطیر بودن توسل به اصول نانوشته در دموکراسی‌های شکننده، تحقق پویایی قانون اساسی در نظم و نظام حقوقیِ داخلی را باید در دادرسی اساسی جست‌وجو نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the dynamics of the Constitution of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Hassan Vakilian 1
  • Javad Yahyazadeh 2
1 Assistant Professor of Public Law, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
2 PhD Student in Public Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The dynamic constitution is one of the fundamental issues in modern constitutional law systems, from the theoretical basis of justification and the presentation of its practical mechanisms, which tries to bring yesterday's constitution together with today's values without changing the existence of the legal-political order and system based on order-oriented values. To meet the renewed demands of citizens. Therefore, the main question in this article is what is meant by the dynamic constitution and the mechanisms of its realization and what is its place in the constitutional law system of the Islamic Republic of Iran? The findings of this research, with the method of collecting data through a library and descriptive-analytical method and checking legal and official texts and documents, show that the dynamics of the constitution is generally possible in four ways: revision, interpretation, unwritten principles and basic proceedings, which can be done depending on the type of legal-political systems. Take advantage of each of them. Also, the reflection on the domestic constitutional law indicates that by emphasizing the difficulty of the revision process in the constitution, the lack of application of the hermeneutic interpretation method by the official interpreter and finally the danger of resorting to unwritten principles in fragile democracies, the realization of the dynamics of the constitution in the legal order and system of The interior should be searched in the constitutional adjudication.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic Constitution
  • Revision
  • Interpretation
  • Constitutional Adjudication

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402
  • تاریخ دریافت: 21 آبان 1401
  • تاریخ بازنگری: 02 اسفند 1401
  • تاریخ پذیرش: 08 خرداد 1402