بزه دیده شناسی ترمیمی کودکان کار با تمرکز بر تکالیف قانونی سازمان بهزیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، ساوه، ایران

2 استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، ساوه، ایران(نویسنده مسئول)

3 ،استاد، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.52547/jlr.2023.226895.2188

چکیده

یکی از اولویت‌های بزه دیده شناسی، آسیب‌های ناشی ازکارکردهای اطفال و نوجوانان، به لحاظ وضعیت فیزیولوژیکی آنان می باشد. از میان تمام اشکال سوء استفاده ها در ارتباط با این قشرحساس، موضوع کودکان کار، که برآیند ساختارهای ناکارآمد شناختی، اقتصادی و اجتماعی می باشد، مورد توجه قانونگذار دردهه نود، قرار گرفته است. اهمیت نقش کودکان کار در بروز رفتارهای ضد اجتماعی، با بهره گیری از تجارب کشور های توسعه یافته، طی بررسی های روانشناختی، همواره، دغدغه اصلی جامعه شناسان و جرم شناسان، طی سال های اخیر بوده است، لذا قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سال ۱۳۹۹ برگرفته از کارکردهای حمایتی و در جهت توسعه جسمی، ذهنی و اجتماعی کودکان، تصویب و در دستور کار دستگاههای اجرایی قرارگرفته است. در این پژوهش، با استفاده از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی، عوامل موثر در ایجاد محیط های نامساعد، زمینه ساز جرائم برای کودکان کار، با محوریت کارکردهای سازمان بهزیستی و ارائه راهکارهای منجر به تحقق حداکثری اهداف عدالت ترمیمی مورد بررسی قرار گرفته است. از این رو تعاملات بهزیستی، در راستای شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمند سازی کودکان کار در معرض وضعیت مخاطره آمیز، با هدف آماده سازی برای داشتن یک زندگی مسئولانه در جامعه ای آزاد، مورد توجه قرار گرفته است. رسالت احیاء و تکوین کودکان کار، نیازمند تعاملات فرا سازمانی و اجرای تکالیف قانونی سایر نهادهای مسئول، در آیین نامه ماده 6 قانون اخیرالذکر می باشد، که برای تحقیقات آینده پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

- Restorative Victimology of Working Children with Focus on Legal Obligations of Welfare Organization

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Vasighi Asadi 1
  • Mahmoud Habibitabar 2
  • hasanali moazenzadegan 3
1 Ph.D. Candidate of Criminal Law & Criminology, Department of Law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Saveh Branch, Saveh, Iran
2 Faculty Member, Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Saveh Branch, Saveh, Iran
3 Faculty Member, Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the priorities of victimology is the damages by the children and adolescents' work due to their physiological situation. Among all forms of misuse concerning these sensitive people, the subject of working children, which is the result of inefficient cognitive, economic, and social structures, has received particular attention from the legislator, especially in the nineties. The significant role of working children in the occurrence of antisocial behaviors, benefitting the experiences of the developed countries, through psychological studies has been always the main concern of sociologists and criminologists in recent years. Therefore, the law of support of children and adolescents in 2020, extracted from the supportive functions and for the physical, mental and social development of children, has been ratified and included in the agenda of the executive organizations. In this study, using library and field methods, the factors effective in the creation of unfavorable atmospheres, predisposing offenses for the working children, with focus on the functions of Welfare Organization and submission of solutions resulting, aiming at the realization of the restorative justice. Thus, interactions of the welfare organization, for the identification, acceptance, support, protection, and empowerment of the working children subject to the risky situation, aim at preparation for having a responsible life in a free society, has received attention. The mission of restoration of working children to normal life necessitates extra-organizational interactions and fulfillment of legal obligations of other responsible firms in the law of article 6 of the above-mentioned law, which is proposed for future research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • working children
  • victimization
  • the law of support of children and adolescents
  • family

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1402
  • تاریخ دریافت: 05 اردیبهشت 1401
  • تاریخ بازنگری: 20 خرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 24 تیر 1402