تاثیر کسب تلقی شدن سردفتری بر ویژگی های آن (با بهره گیری از آورده های حقوق فرانسه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه کاشان

10.52547/jlr.2023.227977.2255

چکیده

سردفتری باید به دلیل برخی ویژگیها از سایر حرفه ها متمایز شود تا وضع قاعده تعادل حق و تکلیف را به هم نزند. واقعیتی که از دید قانونگذار مخفی مانده و با اعمال تغییراتی در دو امتیاز بنیادین سردفتری، یعنی محدودیت در پذیرش و حق معرفی جانشین چالش‌هایی را در سه مرحله تشکیل، حیات و پایان ایجاد نموده است. بیم آن میرود با تصویب قانون1401 دسترسی به سردفتری فرصتی برای منفعتجویی و عرصه آن مجالی برای سوداگری و زمینه ساز تنزل ارزش سند رسمی شود و موقعیت‌های زیانبار نیز افزایش یابند. بعلاوه، تغییرات در حق معرفی جانشین، نگرانیهای جدی در انتقال سوابق ارزشمند مشتری به سردفتر جدید ایجاد می کند. بهره گیری از آورده های حقوق فرانسه و یادآوری ویژگی های سردفتری یعنی استقلال، نبود سوداگرایی، صلاحیت و مسئولیت مدنی خاص راهگشاست. لحاظ این قواعد سردفتری را به فرصتی ارزشمند برای تامین منافع حاکمیت، نماینده آن و مشتری مبدل میسازد. منفعت طلبی با عدم سوداگرایی ناسازگار است. نفی کمیگرایی اقتضای مشترک استقلال، صلاحیت و مسئولیت مدنی خاص سردفتر است. بویژه رابطه اعتماد و اطمینان، بعنوان مرکز ثقل همه این ویژگیها، معیارهای علمی را میطلبد. حق معرفی جانشین نیز راهکاری مناسب برای واگذاری مطمئن سوابق به سردفتر جدید و شرطی لازم برای شروعی مجدد است. در شرایطی که این حق با گذشت زمان به کمال خود میرسد، اقدام قانونگذار در بی‌ارزش کردن آن، بی‌تردید نادیده انگاشتن حقوق سردفترانی است که پیش از تصویب قانون1401 با لحاظ آن سردفتری را انتخاب نموده‌اند و سرمایه عمر را به امید فردا سودا کرده‌اند .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The business impact of being considered a notary on its features (Using the results of French law)

نویسنده [English]

  • seyed abbas seyedi arani
Faculty of Law, University of Kashan
چکیده [English]

Notary as a free legal profession must be distinguished from other professions due to some attributes so as not to disturb the rule of balance between rights and obligations. A fact that is hidden from the keen eye of the legislator and by making changes in the two fundamental rights of the notary, that is, the restriction on acceptance and the right to introduce a successor it has created challenges in the three stages of formation, life and end. There is concern that with the approval of Law 2022, access to the notary is an opportunity for profit and the notarial arena becomes an opportunity for speculation and the basis for the degradation of the value of the official document and harmful situations will also increase. lack of speculation, competence and special civil responsibility, is a way forward. The consideration of these rules turns the notary into a valuable opportunity to secure the interests of the government, its representative and the client. Utilitarianism is incompatible with lack of profiteering. The right to nominate a successor is also a suitable solution for the safe transfer of records to a new notary and a necessary condition for a fresh start. In a situation where this right reaches its perfection with the passage of time, the legislator's action in devaluing it is undoubtedly ignoring the rights of the notaries who have chosen a notary before the approval of Law 2022 with that in mind, and the life capital in the hope of tomorrow.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Independence
  • trust and confidence
  • legal security
  • negation of commercialism
  • jurisdiction and civil responsibility

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402
  • تاریخ دریافت: 21 تیر 1401
  • تاریخ بازنگری: 15 تیر 1402
  • تاریخ پذیرش: 13 شهریور 1402