ابعاد حقوقی فناوری تعیین جنسیت جنین: افق‌های قانونگذاری (با نگاهی بر قوانین کشورها و قواعد بین‌المللی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی‌‌ارشد حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

10.52547/jlr.2022.228786.2313

چکیده

امروزه یکی از چالشهای مهم پیش‌روی مباحث حقوقی، چگونگی وضع قانون در راستای نظام‌مند کردن فناوری‌های نوین است. فناوری تعیین جنسیت جنین به عنوان پدیده‌ای که می‌تواند ابعاد حقوقی وسیعی داشته باشد، در ایران با چالش عدم وجود قوانین خاص و الزام‌آور مواجه شده است. هرچند فناوری تعیین جنسیت جنین از مباحث مطالعاتی حوزه حقوق پزشکی است لیکن دارای ابعاد و آثار مختلفی است که می‌توان از منظر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی اقتصادی بدان پرداخت. مسئله این است که در چارچوب قانونگذاری این فناوری، بایستی ابعاد مختلفی نظیر حدود مشروعیت، محدودیتهای قابل اعمال، قواعد حقوق بشری، نظام حاکم قراردادی، سیاستهای جمعیتی در نظر گرفته شده و با توجه به واقعیات اجتماعی و فرهنگی ایران راهکارهای دقیقی در جهت هنجارسازی آن ارائه شود. این مقاله به کمک روش تحلیلی-تطبیقی با مطالعه قوانین سایر کشورها و قواعد بین‌المللی در پی تبیین این مسائل بوده و با تحلیل نظم حقوقی کنونی ایران در حوزه این فناوری در صدد ارائه شمای کلی قانونگذاری در خصوص تعیین جنسیت جنین است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Legal Aspects of Sex Selection Technology: Legislative Horizons (Approach Toward Domestic Laws and International Rules)

نویسندگان [English]

  • Navid Zamaneh Ghadim 1
  • Shayan Hazeri 2
1 Researcher of Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 MA Student in private law, Faculty of Law and Social Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Today, one of the important challenges facing legal issues is how to enact laws in order to systematize new technologies. The technology of sex selection, as a phenomenon that can have wide legal dimensions, has faced the challenge of the lack of specific and binding laws in Iran. Although the technology of sex selection is one of the study topics in the field of medical law, it has different dimensions and effects that can be discussed from a social, political, cultural and even economic point of view. The issue is that in the framework of the legislation of this technology, different dimensions such as the limits of legitimacy, applicable restrictions, human rights rules, contractual governing system, population policies should be taken into consideration and according to the social and cultural realities of Iran, precise solutions should be taken in order to normalize it. To be presented. This article seeks to explain these issues with the help of analytical-comparative method by studying the laws of other countries and international rules, and by analyzing the current legal system of Iran in the field of this technology, it aims to present the general outline of the legislation regarding the sex selection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sex Selection
  • PGD
  • Domestic Laws
  • international documents
  • human rights

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402
  • تاریخ دریافت: 27 شهریور 1401
  • تاریخ بازنگری: 17 آذر 1401
  • تاریخ پذیرش: 10 دی 1401