سیاست جنایی تقنینی مقابله با خشونت اقتصادی علیه زن در اسناد بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه علوم قضایی

10.48308/jlr.2023.231089.2472

چکیده

خشونت اقتصادی علیه زنان، مساله‌ای است که اخیراً در عرصه حقوق بین‌الملل مطرح شده و مجموعه‌ای از اسناد و سیاست ها در خصوص آن توسط سازمان‌ها بین‌المللی تصویب شده است. در این اسناد مجموعه منسجمی از تعاریف و تدابیر مقابله با خشونت اقتصادی تدوین شده که در مجموع تلاش می‌شود این سیاست‌ها به صورت فراگیر در جوامع اجرا شود. شناسایی و استخراج سیاست جنایی اسناد بین‌المللی در موضوع مقابله با خشونت اقتصادی علیه زن، نیاز مدیران و تصمیم‌گیران کشور برای اتخاذ تدابیر هوشمندانه در مواجهه با اسناد بین المللی را رفع خواهد کرد.

این پژوهش با مطالعه اسناد و کتب، داده‌های مرتبط را از اسناد بین‌المللی و مقالات پیرامون آن گردآوری می‌کند، سپس با روش توصیفی و تحلیلی به شناسایی و استخراج سیاست جنایی تقنینی مقابله با خشونت اقتصادی در اسناد بین‌المللی می‌پردازد. نتایج تحقیق نشان میدهد تدابیر موجود سیاست جنایی در قبال این مسأله را در 6 دسته می‌توان طبقه‌بندی کرد: (1)‌جرم انگاری خشونت اقتصادی علیه زنان، (2)‌به رسمیت شناختن حق مالکیت زنان، (3)‌برابری زنان در حقوق مالی با مردان، (4)‌دسترسی به اشتغال، (5)‌دسترسی به آموزش و (6)‌دسترسی به خدمات سلامت. گرچه در این تدابیر برخی حمایت‌های خاص در راستای تسهیل دسترسی به اشتغال و خدمات بهداشتی در نظر گرفته شده است؛ اما عمده تدابیر در جهت برابری کامل زن و مرد در نظام قانونگذاری، محیط خانواده، اشتغال، تحصیل، درمان و غیره است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal criminal policy to deal with economic violence against women in international documents

نویسندگان [English]

  • Zahra sadat Ghamami 1
  • amir vatani 1
  • farid mohseni 2
1 Kharazmi university
2 ghazaee uneversity
چکیده [English]

Economic violence against women is one of the topics that has been raised recently in the field of international law, and a series of documents and policies regarding it have been approved and communicated by international organizations and institutions. In these documents, a coherent set of definitions and measures to deal with economic violence have been developed and designed, which in general tries to make all countries reflect and implement these policies in their legal system. Identifying and extracting the criminal policy of international documents on the issue of dealing with economic violence against women will solve the need of managers and decision makers of the country to adopt smart measures in dealing with international documents.

By studying documents and books, this research collects relevant data from international documents and related articles, then identifies and extracts the legal criminal policy of dealing with economic violence in international documents with a descriptive and analytical method. The research results show that the existing criminal policy measures against this issue can be classified into 6 categories: (1) Criminalization of economic violence against women, (2) Recognition of women's property rights, (3) Women's equality in rights finance with men, (4) access to employment, (5) access to education and (6) access to health services. Although some special protections such as leave for working mothers have been considered in these measures, the main measures are for full equality between men and women, including in the legislative system, family environment, employment, education, treatment, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • legislative criminal policy
  • economic violence
  • women
  • international documents

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1402
  • تاریخ دریافت: 20 فروردین 1402
  • تاریخ بازنگری: 26 تیر 1402
  • تاریخ پذیرش: 23 مهر 1402