تأثیرات و نوآوری‌های مُتقابل حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل کیفری در توسعه و تحول حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتر میثم نوروزی ، استادیار حقوق بین الملل عمومی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان. ایران

2 گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.48308/jlr.2023.230253.2429

چکیده

حقوق بشردوستانه بین‌المللی در یک رابطه عموم و خصوص من وجه با حقوق بین‌الملل کیفری قرار دارد. حقوق بین‌الملل بشردوستانه به‌عنوان یک نقطه‌ی مرجع در فهم و تفسیر مقررات جنایات جنگی به کار می‌رود و در مقابل، حقوق بین‌الملل کیفری به‌عنوان یکی از روش‌های ضمانت اجرای نقض قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه تلقی می‌گردد. بررسی تناسبات این دو نظام حقوقی، ما را در شناسایی هر چه‌بهتر عُمق مفاهیم حقوق بین‌الملل کیفری و حقوق بشردوستانه بین‌المللی کمک می‌نماید. لذا باهدف بررسی میزان اثرپذیری متقابل این دو نظام حقوقی از یکدیگر و بررسی دامنه و مصادیق آن، این پرسش اصلی مطرح است که تأثیرات متقابل این دو نظام حقوقی بر توسعه و تحول یکدیگر به چه منوال بوده است و این اثرگذاری بر حقوق بین‌الملل در کدام حوزه‌ها نوآوری محسوب می‌شود. فرضیه مورد ارزیابی مبتنی بر آن است که این دو نظام حقوقی در یک اثر بخشی متقابل و در یک رابطه دورانی به توسعه و تحول مستمر یکدیگر یاری می‌رسانند. در این پژوهش توصیفی- تحلیلی که به شیوه‌ی کتابخانه‌ای انجام‌شده است، یافته‌ها نشان می‌دهد که نظر به‌ضرورت تعریف دقیق جنایت به‌عنوان یکی از اصول اساسی نظام حقوق بین‌الملل کیفری، توسعه این نظام به ناگزیر موجب ابهام‌زدایی از تعریف موارد نقض شدید حقوق بین‌الملل بشردوستانه شده است و قواعد حقوق بشردوستانه نیز موجب توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل کیفری درزمینۀ جرم‌انگاری‌های جدید و درنتیجه توسعه حقوق بین‌الملل در حوزه های جنایات بین المللی زیست‌محیطی و جنایات علیه آثار فرهنگی و تاریخی گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The mutual influences and innovations of international humanitarian law and international criminal law in the development and evolution of international law

نویسندگان [English]

  • Meisam Norouzi 1
  • Gholam Ali Abdollahzade 2
1 Meisam Norouzi. Assistant Prof in public of international law, Department of law, Faculty of humanities, Bu-Ali Sina university, Hamadan, Iran.
2 Department of Law, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

International humanitarian law is in a generality and peculiarity in some aspects with international criminal law. International humanitarian law is used as a reference point in understanding and interpreting the rules of war crimes.Conversely, international criminal law is considered as one of the methods of guaranteeing the implementation of the violation of the fundamental rules of international humanitarian law. Therefore, with the aim of examining the degree of mutual influence of these two legal systems from each other and review the scope and examples of this effect, the main question is how the mutual influence of these two legal systems on each other's development and evolution has been?The hypothesis under consideration is based on the fact that these two legal systems help each other to the continuous development and evolution of each other in a mutual effect and in a cyclical relationship. In this descriptive-analytical research conducted in a library manner, the findings show that due to the necessity of a precise definition of crime as one of the basic notions of the international criminal law system, the development of this system has inevitably been led to the elimination of ambiguity in defining cases of serious violations of international humanitarian law and the rules of humanitarian law have also caused the gradual development of international criminal law in the field of new criminalizations and as a result the development of international law In the fields of environmental crimes and crimes against cultural and historical works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • War crimes
  • International humanitarian law
  • International criminal law
  • International law
  • Human rights

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402
  • تاریخ دریافت: 25 دی 1401
  • تاریخ بازنگری: 08 مرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 01 آبان 1402