رویکرد نظارتی و تقنینی ملی و بین المللی حاکم بر ایمنی دارو:رویارویی با جعل دارو در کشورهای در حال توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 داشنجوی دکترای رشته حقوق بین الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، کرج، ایران

2 استادیار حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

3 استادیارگروه حقوق، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، کرج، ایران

4 گروه آموزشی علوم سیاسی و روابط بین الملل ، دانشکده شهید بهشتی ، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران - ایران

10.48308/jlr.2023.230122.2423

چکیده

در اکوسیستم نظام سلامت، اطمینان از کنترل کیفیت، ایمنی و اثربخشی داروها برای سلامتی مردم بسیار حساس و ضروری است. پس از بیماری همه گیر کووید 19، داروها واکسن‌های جعلی در چرخه گردش بوده و سلامت عمومی را در سراسر جهان به طور جدی تهدید می‌کند. این وضعیت با هدف مبارزه با جعل دارو، نیاز به توجه بیشتر به کیفیت و ایمنی موثرتر دارو دارد. اقدامات فعلی برای مقابله با تمام مشکلات مرتبط با داروهای تقلبی موثر و کافی نیست.در این نوشتار با بررسی اهمیت نظارت بر ایمنی دارو مشاهده شد که کشورهای درحال توسعه از مقررات نظارت کافی، استاندارد و یکپارچه بین‌المللی برای ارزیابی کیفیت و ایمنی داروها برخوردار نیستند و با عدم کنترل بر روی زنجیره تامین داروها به راحتی وارد جریان جعل و تقلب خواهند شد. وجود نهاد‌های نظارتی قوی و پایش‌کننده مطابق با استاندادهای قواعد ملی و یا بین‌المللی و همچنین اعمال مجازات‌های بازدارنده در هر یک از مراحل چرخه تولید، توزیع و تحویل دارو مورد نیاز است. این تحقیق بر اســاس روش تحلیلی – توصیفی و بر پایه اســناد و منابع معتبر کتابخانه‌ای است. چارچوب نظری تحقیق، حقوق مبتنی بر عدالت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

National and international regulatory and legislative approach governing drug safety: confronting drug counterfeiting in developing countries

نویسندگان [English]

 • Afsaneh Ghanbari 1
 • Amir Mahmoudi 2
 • behnam habibi dargah 3
 • suroush Amiri 4
1 PhD student in International Law, Faculty of Law and Political Sciences, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran
2 Assistant Professor of International Law, Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
3 Assistant Professor of Law, Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University, Karaj, Iran
4 Department of Political Science and International Relations, Shahid Beheshti Faculty, Amin University of Police Sciences, Tehran - Iran
چکیده [English]

In the ecosystem of the health system, ensuring quality control, safety and effectiveness of drugs is very sensitive and necessary for people's health. After the Covid-19 pandemic, fake vaccine drugs have been circulating and seriously threatening public health around the world. This situation needs to pay more attention to the quality and more effective safety of medicine with the aim of combating drug counterfeiting. The current measures are not effective and sufficient to deal with all the problems associated with counterfeit drugs. In this article, by examining the importance of drug safety monitoring, it was observed that developing countries do not have adequate, standardized and integrated international monitoring regulations to evaluate the quality and safety of drugs. Finally, due to the lack of control over the supply chain, drugs will easily enter the flow of forgery and fraud. The existence of strong monitoring institutions in accordance with the standards of national or international laws, as well as the application of deterrent punishments in each of the stages of the drug production, distribution and delivery cycle, is required. This research is based on an analytical-descriptive method and on the basis of authentic library documents and sources. The theoretical framework of the research is rights based on justice.

کلیدواژه‌ها [English]

 • safety
 • drug
 • monitoring
 • International rules
 • counterfeiting

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402
 • تاریخ دریافت: 18 دی 1401
 • تاریخ بازنگری: 07 شهریور 1402
 • تاریخ پذیرش: 01 آبان 1402