بایسته‌های حاکم بر تضمین استقلال ساختاری قوه قضائیه در پرتو نظرات شورای نگهبان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی پژوهشکده شورای نگهبان

3 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران

10.48308/jlr.2023.229564.2370

چکیده

بایسته‌های حاکم بر تضمین استقلال ساختاری قوه قضائیه در پرتو نظرات شورای نگهبانقانونگذار اساسی در اصل 57 قانون اساسی قوای حاکم را «مستقل از یکدیگر» می‌داند و در اصل 156 این قانون در مقام توصیف قوه قضائیه با تأکیدی مضاعف قوه قضائیه را قوه‌ای مستقل می داند. بنابراین استقلال قوه قضائیه مورد اهتمام ویژه مقنن اساسی قرارگرفته است. یک جنبه مهم از استقلال قوه قضائیه، استقلال ساختاری ‌است که بیانگر جایگاه و وضعیت مستقل قوه قضائیه نسبت به سایر قوا یا اشخاص بیرونی می‌باشد. بر همین اساس، این پژوهش که با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای و با رویکردی تحلیلی–توصیفی انجام پذیرفته است، در مقام پاسخ به این پرسش می‌باشد که بایسته‌های حاکم بر استقلال ساختاری قوه قضائیه در نظرات و دیدگاه‌های شورای نگهبان به‌عنوان مفسر و پاسبان قانون اساسی، چگونه تعیین گردیده است. نتیجه این پژوهش مبرهن «صلاحیت انحصاری قوه قضائیه در پیشنهاد لایحه قضایی، تهیه، تصویب، اصلاح و نسخ آیین‌نامه‌های اجرایی و قضایی» و «ممنوعیت نظارت سایر قوا بر عملکرد قوه قضائیه» است. همچنین مختصات ارتباط قوه قضائیه با وزارت دادگستری با تأکید بر استقلال قوه قضائیه، به نحوی ترسیم گردیده است که «تجهیز و تأمین تشکیلات قضایی» با قوه قضائیه است. مضافاً اینکه، از منظر شورای نگهبان اطلاق مفهوم استقلال قوه قضائیه شامل تمامی نهاد‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه این قوه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The requirements governing the guarantee of the structural independence of the judiciary in the light of the opinions of the Guardian Council

نویسندگان [English]

 • Ahmad Rahimi 1
 • ali Fatahi Zafarkandi 2
 • Mohammad Sadegh Farahani 3
1 Doctoral student of criminal law and criminology, Farabi School, University of Tehran
2 Member of the Guardian Council Research Institute
3 Doctoral student of Public Law, University of Tehran
چکیده [English]

In Article 57 of the Constitution, the constitutional legislator considers the ruling powers to be "independent of each other" and in Article 156 of this law, in the capacity of describing the judiciary, with double emphasis, it considers the judiciary as an independent power. Therefore, the independence of the judiciary has been given special attention by the basic legislator. An important aspect of the independence of the judiciary is structural independence, which expresses the independent position and status of the judiciary compared to other powers or external persons. Accordingly, this research, which was conducted using library data and with an analytical-descriptive approach, is the answer to the question that the requirements governing the structural independence of the judiciary in the opinions and views of the Guardian Council as the interpreter and constable of the Constitution. How is it determined? The result of this study proves "the exclusive competence of the judiciary in proposing the judicial bill, preparing, approving, amending and canceling executive and judicial regulations" and "the prohibition of supervision of other powers on the functioning of the judiciary". Also, the coordinates of the relationship between the judiciary and the Ministry of Justice, with emphasis on the independence of the judiciary, have been drawn in such a way that "equipment and supply of the judiciary" is with the judiciary. In addition, from the point of view of the Guardian Council, the concept of independence of the judiciary includes all institutions and organizations under this branch.

کلیدواژه‌ها [English]

 • «
 • structural independence»
 • judiciary»
 • , «
 • Minister of Justice»
 • Guardian Council»
 • , «
 • supervision»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402
 • تاریخ دریافت: 29 آبان 1401
 • تاریخ بازنگری: 01 تیر 1402
 • تاریخ پذیرش: 01 آبان 1402