خیار اعسار؛ باز تعریف فقهی و حقوقی خیار تفلیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق ،دانشگاه پیام نور،تهران،ایران .

2 استادیار گروه حقوق دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی قم

3 استادیار گروه حقوق دانشگاه ادیان

10.48308/jlr.2023.232274.2538

چکیده

نهاد افلاس به موجب قانون اعسار مصوب 1313 از ادبیات حقوقی ایران حذف شد. تفسیر مواد قانون مدنی که در آن واژه افلاس به کار رفته است، ضرورتی غیر قابل انکار است. به صورت خاص در ماده 380 قانون مدنی وضعیت خیار تفلیس و تفسیر آن مورد اختلاف واقع شد. گاه قول به نسخ خیار تفلیس و عدم اعتبار ماده 380 قانون مدنی مورد تاکید قرار گرفته است و گاه قول به وجود خیاری تحت عنوان خیار اعسار تقویت شده است. سوالی که مطرح است آن که تفسیر ماده 380 قانون مدنی با توجه به مستندات فقهی و حقوقی پس از حذف نهاد افلاس از قوانین موضوعه چگونه است؟ در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و از میان منابع معتبر فقهی دریافتیم که مستندات خیار تفلیس قابل تطبیق بر مورد اعسار می باشد و از این رو وجود خیار اعسار را در حقوق و فقه معتبر دانستیم. بنابراین در صورت وجود شرایط خیار افلاس و در هنگامی که یکی از متعاملین معسر شود و مورد از مستثنیات دین باشد، می توان نهاد دیگری در کنار امهال و تقسیط دین، تحت عنوان خیار اعسار را معتبر تلقی نمود. وجود فتاوی فقهی در خصوص وجود خیار در صورت عدم پرداخت ثمن با حدوث وضعیت اعسار مشتری به عنوان یکی از دلایل مهم خیار اعسار تلقی میشود. این یافته و ایجاد خیاری تحت عنوان خیار اعسار به عنوان دست آوردی بزرگ به حل بسیاری از پرونده های قضایی مرتبط با مسئله اعسار کمک شایان می نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

bankruptcy option; Jurisprudential and legal redefinition of insolvency option

نویسندگان [English]

 • mohsen vaseghi 1
 • mihammad mehryar 2
 • fatemeh hashemi 3
1 department of law
2 department of law
3 department of law
چکیده [English]

Bankruptcy institution was removed from Iran's legal literature according to the Asar Law approved in 1313. The interpretation of the civil law articles in which the word bankruptcy is used is an undeniable necessity. Specifically, in Article 380 of the Civil Code, the status of the Tbilisi cucumber and its interpretation were disputed. Sometimes the promise to abolish the Tbilisi cucumber and the invalidity of Article 380 of the Civil Code has been emphasized, and sometimes the promise to the existence of the cucumber has been strengthened under the title of the cucumber. The question that is raised is that what is the interpretation of Article 380 of the Civil Code according to jurisprudence and legal documents after removing the institution of bankruptcy from the relevant laws? In this article, with the analytical descriptive method and among the reliable jurisprudential sources, we have found that the documents of the Tbilisi cucumber can be applied to the case of essar, and therefore we considered the existen. tcy option and when one of the parties becomes insolvent and it is one of thensidered as valid in addition to deferment aethe existence of bankruptcy option in case of non-payment of the price when the customer defaults is considered as one of the important reasons for bankruptcy option. This discovery and the creation of a option under the title of bankruptcy option as a great achievement helps to solve many court cases related to the issue of bankruptcy option.

کلیدواژه‌ها [English]

 • insolvency option
 • insolvency
 • Bankruptcy
 • bankruptcy option
 • jurisprudence

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1402
 • تاریخ دریافت: 20 تیر 1402
 • تاریخ بازنگری: 17 آبان 1402
 • تاریخ پذیرش: 24 آبان 1402