اخذ گواهی بکارت در نظام حقوقی ایران؛ امکان یا امتناع؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 مطالعات بنیادین، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

10.48308/jlr.2024.229839.2391

چکیده

گواهی بکارت؛ گواهی‌ای است که پس از معاینه و تعیین وضعیت پرده بکارت، صادر می‌شود. پرده بکارت؛ غشاء نازک مخاطی‌شکل در مدخل واژن است که در ادبیات پزشکی فاقد عملکرد بیولوژیکی شناخته شده است. طبق دیدگاه سنتی با بررسی پرده بکارت می‌توان به رابطه جنسی دختر پی‌برد؛ از این رو امروزه به‌نظر می‌رسد مطابق حق بر بدن و عرف، خود شخص و ولی او(در صورت عدم بلوغ و جنون) ذی‌حقان و مراجع قضایی، انتظامی و سازمان بهزیستی کشور ذی‌صلاحان اخذ گواهی مذکور می‌باشند. این در حالی است که به علت آناتومی پرده بکارت، ورود آسیب در اثر تروماهای غیرجنسی، پیشرفت تکنیک‌های ترمیم، فقدان مادرزادی پرده بکارت و تجربه رابطه جنسی از قبل، نمی‌توان از طریق معاینه پرده بکارت به باکرگی شخصی پی‌برده و گواهی بکارت را مثبت باکرگی دانست. در نتیجه این گواهی فاقد اعتبار پزشکی است. با این حال هیچ سند خاصی به تنظیم‌گری در این زمینه نپرداخته است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی استناد به حق بر بدن برای اخذ گواهی بکارت را رد نموده و همچنین مستند بر اصول عدم ورود ضرر، عدالت، کرامت انسانی، و به جهت حمایت از نهاد خانواده، تضمین حقوق زنان و لزوم رویکرد حمایتی مقنن از گروه‌های آسیب‌پذیر، حکم به عدم جواز اخذ گواهی بکارت و اعلام ممنوعیت آن توسط قانون‌گذار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Obtaining a virginity certificate in iranian legal system; possibility or refusal?

نویسندگان [English]

  • مهناز بیات 1
  • Rambod Domirani 2
1 Assistant Professor, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Basic Studies, Family Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Certificate of virginity; It is a certificate that is issued after examining and determining the condition of the hymen. Hymen is a thin mucous membrane at the entrance of the vagina, which is known to have no biological function in the medical literature. According to the traditional view, one can determine the girl's sexual relationship by examining her hymen; therefore, according to the right to the body and custom, the person herself and her guardian are the competent people to obtain it.The country's judicial, law enforcement, and welfare organizations are also qualified to obtain the said certificate. This is despite the fact that due to the anatomy of the hymen, damage may have occurred as a result of non-sexual traumas, the advancement of repair techniques, congenital absence of the hymen, and the experience of anal sex, and it is not possible to determine personal virginity through a hymen examination, and a virginity certificate cannot prove virginity. As a result, this certificate has no medical validity. However, no specific document has addressed regulation in this field. This Research using the descriptive-analytical method rejects the according to the right to the body to obtain a virginity certificate. And also, referring to the principles of non-limitation of harm(La-Zarar), justice, human dignity, and in order to support the institution of the family, guaranteeing women's rights and the necessity for a legislator's protection of vulnerable groups, It gives a ruling on the impermissibility of obtaining a virginity certificate and declaring its prohibition by the legislator.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virginity Certificate
  • Hymen
  • The Principle of La-Zarar
  • Human Dignity
  • Justice

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1402
  • تاریخ دریافت: 27 آذر 1401
  • تاریخ بازنگری: 17 مهر 1402
  • تاریخ پذیرش: 24 دی 1402