مطالعه‌ی‌ تطبیقی بررسی مبانی، طرق و حدود دخالت دادرسان در قراردادهای خصوصی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا ،حقوق خصوصی ،تحصیلات تکمیلی پیام نور تهران ،ایران

2 دکتری حقوق خصوصی ،دانشیار دانشکده حقوق ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،

3 دکتری حقوق خصوصی ،استادیار ، دانشکده حقوق ،دانشگاه پیام نور ،تهران

10.48308/jlr.2024.233082.2593

چکیده

یکی از چالشهای اصلی درحقوق قراردادها ، مساله امکان و مبنای دخالت دادرسان در قراردادهای خصوصی است . در نظام حقوقی ایران که مبتنی براصول سنتی میباشد درامکان دخالت دادرسان تردید وجود دارد اما در نظام های حقوقی نوین برمبنای پذیرش اصول حقوقی نوظهوری همچون اصل حسن نیت و اصل کارآیی اقتصادی و.. زمینه ی اعطاء این اختیارات فراهم گردیده است .اما پس از شناسایی این صلاحیت همچنان سوالات بیشماری از شیوه و چهارچوب اعمال این حق مطرح میگردد.

پژوهش حاضر با مطالعه تطبیقی به روش توصیفی و تحلیلی نشان میدهد اعمال این حق توسط دادرسان درهرنظام حقوقی به شکلی خاص انجام میشود اما اعطا صلاحیت بدون حدود و ثعور توالی فاسد در پی خواهد داشت. لذا پیشنهاد می‌شود به نظریه پردازی اکتفا نشود و به منظور ایجاد قواعدعام با الگو برداری از برخی نظام های حقوقی نوین همچون فرانسه اقدام به بازنگری و اصلاح قوانین در نطام حقوقی نماییم وبدین گونه با تعیین صریح روشهای اعمال دخالت همچون تفسیر، تعدیل ،تکمیل در موارد خاص معین شده در قوانین بر مبنای اصول حقوقی نوظهور دادرسان را از شک و تردید رهانیده و با قواعد امری ضوابط به کار گیری آنها را برای دخالت قضایی مشخص نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the basics, methods and limits of judges ' involvement in private contracts

نویسندگان [English]

 • Sara Ebrahimi 1
 • Jalal Soltanahmadi 2
 • Alireza Iranshahi 3
1 Ebrahimi, Sara Ph.D Candidate، private law,Payame Noor University
2 PhD in Private Law, , Associate Professor, Faculty of Law, Payam Noor University, Tehran, Iran
3 PhD in Private Law, Assistant Professor, Faculty of Law, Payam Noor University, Tehran
چکیده [English]

One of the main challenges in contract law is the issue of the possibility and basis of the intervention of judges in private contracts. In Iran's legal system, which is based on traditional principles, there is doubt about the involvement of judges, but in modern legal systems, it is based on the acceptance of emerging legal principles such as the principle of good faith and the principle of economic efficiency. The grounds for granting these powers have been prepared, but after the recognition of this authority, countless questions are still raised about the method and framework of exercising this right. .

The present research shows with a descriptive and analytical comparative study that the exercise of this right by judges is done in a special way in every legal system, but the granting of jurisdiction without limits will lead to a corrupt sequence.Therefore, it is suggested not to be satisfied with theorizing, and in order to create general rules by following the example of some modern legal systems such as France, we should review and amend the laws in the legal system, and in this way by clearly determining the methods of interference such as interpretation, adjustment, completion in cases Specially defined in the laws based on the emerging legal principles, free the judges from doubt and specify the criteria of their use for judicial intervention with imperative rules .

کلیدواژه‌ها [English]

 • Legal principles
 • judges
 • interference jurisdiction
 • contractual justice
 • private contracts

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402
 • تاریخ دریافت: 27 شهریور 1402
 • تاریخ بازنگری: 09 آبان 1402
 • تاریخ پذیرش: 01 بهمن 1402