بازجستی در گستره اتیان سوگند استظهاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات ، دانشگاه ایلام،ایلام، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

10.48308/jlr.2024.231303.2474

چکیده

مطابق با آموزه‌های فقه قضایی، سوگند استظهاری به سوگندی گفته می شود که در دعاوی علیه متوفی، خواهان باید ادا نماید؛ تا حقی که وی مدعی ثبوت آن بر ذمه میت است، اثبات گردد. مشروعیت سوگند استظهاری محل وفاق فقیهان امامیه است و بدین جهت در قوانین موضوعه نیز چنین سوگندی به رسمیت شناخته شده است(مواد ۱۳۳۳ ق.م و ۲۷۸ آ.د.م)؛ لکن قانونگذار گستره اعمال چنین سوگندی را به صراحت مشخص نکرده است. توضیح آنکه در منابع فقهی، کثیری از فقیهان، ادای چنین سوگندی را صرفاً در دعاوی دِینی لازم دانسته‌اند و در مقابل شماری دیگر، معتقد به ادای سوگند استظهاری در تمامی دعاوی(اعم از دین، عین، منفعت و حق) شده‌اند. این مسئله یعنی شمول و گستره ادای سوگند استظهاری، در قوانین موضوعه نیز مجمل و مبهم واگذاشته شده است. نظر به اهمیت بحث و با عنایت به ابهام قانونی موجود، جستار حاضر در پژوهشی مسئله‌محور و با اتخاذ شیوه توصیفی-تحلیلی، ضمن تبیین هر یک از اقوال و تحلیل مستندات موجود در مسئله، در نهایت دیدگاه اخیر را با توجه به اطلاقات ادله باب و عدم کفایت مستندات قول رقیب، نظریه صائب در مسئله دانسته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A search in the scope of swearing oaths

نویسندگان [English]

  • S H 1
  • ehsan samani 2
1 p
2 aedkj
چکیده [English]

According to the teachings of judicial jurisprudence, an oath of declaration is an oath that the petitioner must take in lawsuits against the deceased; So that the right that he claims to prove is on the responsibility of the deceased. The legality of the oath is the place of consensus of the Imamiyya jurists, and thus such an oath is recognized in the related laws (Articles 1333 BC and 278 AD); However, the legislator has not clearly defined the scope of such an oath. The explanation is that in jurisprudential sources, many jurists have considered taking such an oath as necessary only in religious cases, and in contrast to some others, they have believed in taking an express oath in all cases (both religious and objective). This issue, i.e., the scope and scope of taking the oath of affirmation, has been left comprehensive and ambiguous in the relevant laws. Considering the importance of the discussion and considering the existing legal ambiguity, the present research is a problem-oriented research and by adopting a descriptive-analytical method, while explaining each of the statements and analyzing the documents in the problem, finally, the latter point of view according to the applications of the evidence of the chapter and The lack of documentation of the rival's promise is the correct theory of the problem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lawsuits against the deceased
  • sworn oath
  • religion
  • object
  • benefit

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1402
  • تاریخ دریافت: 23 فروردین 1402
  • تاریخ بازنگری: 09 دی 1402
  • تاریخ پذیرش: 10 بهمن 1402