اجرای قانون کار در دستگاه‌های دولتی؛ چالش‌ها و راهکارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران. ایران

2 گروه آموزشب حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

10.48308/jlr.2024.232550.2553

چکیده

صرف‌نظر از مباحثی که در خصوص الگوهای پذیرفته شده در نظامهای حقوقی مختلف در زمینه تعیین مقررات حاکم بر روابط کار قابل طرح است، نظام حقوقی ایران با برگرفتن الگوی دوگانگی، مقررات خاصی را در قالب قانون استخدام کشوری و معاقباً قانون مدیریت خدمات کشوری برای تنظیم روابط کار در بخش دولتی تصویب و به اجرا گذاشته است. با وجود این، برخی از اشخاص بکارگرفته شده در دستگاههای دولتی همچنان تابع قانون کار بوده و هستند (ازجمله اشخاصی که بر اساس تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری و ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری به‌کار گرفته میشوند). حال این پرسش مهم مطرح میگردد که اجرای قانون کار در دستگاههای دولتی چه چالش‌هایی را موجب شده و چه راهکارهایی را می‌توان برای رفع آنها ارائه نمود؟ فرضیه مقاله آن است که قانون کار متناسب با شرایط کار در بخش غیردولتی تدوین شده و اجرای برخی مقررات آن در دستگاههای دولتی، ناممکن یا متعذر است و یا اینکه پیمامدهای منفی حقوقی و اداری به همراه دارد؛ برخی از این چالش‌ها را می‌توان چالش‌های بنیادین، شماری دیگر را چالش-های حقوقی و مدیریتی قلمداد کرد. نوشتار حاضر با روش توصیفی‌تحلیلی به‌دنبال واکاوی چالش-های مذکور و ارائه راهکارهایی برای رفع آن‌ها است. بر اساس یافته-های پژوهش حاضر، واگذاری امور مشاغل کارگری به شرکت‌های ذیصلاح به شرط ساماندهی نظام واگذاری امور به شرکت‌های مذکور (اولویت نخست) و شمول قوانین عام استخدام دولت بر کارگران با لحاظ برخی احکام خاص متناسب با وضعیت خاص آنها (اولویت دوم)، به ترتیب راهکارهای قابل ارائه‌ برای رفع چالش‌های فوق است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Implementation of the Labor Law in Government Institutions; Challenges and Solutions

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ghasem Tangestani 1
  • Mahdi Moradi berelian 2
1 Department of law and political science, Kaharazmi University, tehran. iran
2 Department of Law, Faculty of Law and Political Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

Regardless of the debates that can be raised regarding the models accepted in different legal systems in the field of determining the regulations governing labor relations, Iran's legal system, adopting the duality model, has established and implemented special regulations in the form of the national employment law and subsequently the national service management law for The regulation of labor relations in the public sector. Despite this, some persons employed in the public sector are subject to labor law. The persons employed based on Article 4 of the National Employment Law and Article 124 of the Civil Service Management Law are subject to the Labor Law. The important question is what are the challenges governing the implementation of the labor law in government institutions?. Some of these challenges can be considered as fundamental challenges, others as legal challenges, and some of them as administrative and management challenges. This article, with a descriptive-analytical approach, aims to analyze the mentioned challenges and provide solutions to solve them and improve the current legal system. Based on the current research findings, handing over the affairs of labor jobs to the competent companies on the condition of organizing the system of handing over the affairs to the said companies (first priority) and including the general rules of government employment on workers with regard to some special provisions appropriate to their special situation (second priority), respectively, are solutions that can be presented to solve the above challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government Employment
  • Labor Jobs
  • Article 124 of the Civil Service Management Law
  • Article 4 of the National Employment Law
  • Fixed-term Employment Contracts

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1402
  • تاریخ دریافت: 10 مرداد 1402
  • تاریخ بازنگری: 15 آذر 1402
  • تاریخ پذیرش: 15 بهمن 1402