میان کنش سیاست گذاران جنایی ایران با کانون های وکیلان دادگستری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

10.48308/jlr.2024.234599.2670

چکیده

فرآیند سیاست گذاری جنایی که به تدوین سیاست های مهارکننده بزهکاری با رویکردهای کنش و واکنش مدارانه می انجامد، بر سلسله ای از اصول استوار است. میانوندی نهادهای جامعوی در فرآیند مذکور از برجسته ترین این اصول است. از رهگذر آن سیاست گذاران جنایی باید از ظرفیت های تخصص مدارانه این نهادها در سرتاسر فرآیند یاد شده استفاده نمایند. در این میان، کانون های وکیلان دادگستری از ظرفیت و تخصص ساختاری و کارگزاران کاردان برخوردارند. در نظام حقوقی ایران مشارکت این نهاد در فرآیند سیاست گذاری جنایی با چالش های متعددی روبه روست.نبود هنجارهای مناسب برای بایدی بودن استفاده از کانون وکیلان دادگستری، نبود باورمندی نسبت به توان تخصص مدارانه این نهاد، شناسایی راهبرد دولتی کردن نهاد وکالت، کنش گر نبودن این نهاد در فرآیند سیاست گذاری جنایی، نبود ساختارهای پویا در نهاد مذکور برای سیاست گذاری جنایی و نبود باور در نهادهای دولتی برای استفاده از ظرفیت کانون های وکیلان دادگستری از آن جمله هستند. برای استفاده شایسته از مشارکت و توان این نهاد در فرآیند سیاست گذاری جنایی باید در راستای تدوین سیاست های کلاندر زمینه بهره جستن از ظرفیت کانون های وکیلان دادگستری، پیش بینی هنجارهای باید برای استفاده از ظرفیت کانون های وکیلان دادگستری در فرآیند سیاست گذاری جنایی، هموند نمودن کانون های وکیلان دادگستری در نهادهای سیاست گذار جنایی، راه اندازی کمیسیون سیاست جنایی در کانون های وکیلان دادگستری، باورمند نمودن نهادهای دولتی نسبت به استفاده از ظرفیت نهادهای جامعوی در سیاست گذاری جنایی و تضمین اصل استقلال کانون های وکیلان دادگستری گام برداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The interaction between Iranian criminal policy makers and Bar lawyers' associations

چکیده [English]

The process of criminal policy-making, which leads to the development of crime prevention policies with action and reaction-oriented approaches, is based on a series of principles in order to provide grounds for effective and competent policy development in the light of them. The participation of social institutions in the mentioned process is one of the most prominent of these principles. in Iranian legal system use of the aforementioned institution's power in this field faces many challenges. The lack of appropriate norms for the necessity of using the lawyers' association, the lack of belief in the ability of the lawyers' associations to be specialized, the identification of the strategy of nationalization of the legal profession, the lack of activity of the lawyers' associations in the process of criminal policy making, the lack of dynamic structures in the association and lack of faith in government institutions to use the capacity of lawyers' associations are one of them, In order to make proper use of the participation and power of this institution in the criminal policy making process, the norms should be predicted for the use of the capacity of legal lawyers' centers in the criminal policy making process. It took steps to make attorneys' centers in criminal policy-making institutions, to set up a criminal policy commission in attorneys' centers, to convince government institutions to use the capacity of community institutions in criminal policy-making, and to guarantee the principle of independence of attorneys' centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • criminal policy
  • association of justice lawyers
  • crime prevention
  • participation of community institutions
  • legislation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402
  • تاریخ دریافت: 06 بهمن 1402
  • تاریخ بازنگری: 27 فروردین 1403
  • تاریخ پذیرش: 28 بهمن 1402