ره گیری مفهوم و جایگاه "مراقبت مقتضی" در حقوق بین الملل سرمایه گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دگتری حقوق بین الملل دانشگاه مفید قم

2 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه مفید

10.48308/jlr.2024.232359.2540

چکیده

ضابطه‌ی مراقبت مقتضی امروزه جایگاه ویژه و نقشی انکارناپذیر در حقوق بین‌الملل به خود اختصاص داده است. یکی از اولین و مهم-ترین زمینه‌های بروز و ظهور این ضابطه را می‌توان حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری دانست. نوشتار پیش‌رو از رهگذر بررسی جایگاه معیار مراقبت مقتضی در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری، درصدد بیان اهمیت این معیار بنیادین در این زمینه از حقوق بین‌الملل است. از آنجایی که سرمایه‌گذاری بین‌المللی فرآیندی (دو سویه) میان یک کشور به‌عنوان دولت هدف سرمایه و از سوی دیگر سرمایه‌گذار خارجی است؛ معیار مراقبت مقتضی در قالب یک تعهد در دو سوی این فرآیند مورد بازبینی قرار گرفته است. تحقیق حاضر در راستای روشن شدن جایگاه ضابطه‌ی مزبور، تعهدات حمایتی دولت میزبان (FPS, FET & IMS) را در قیاس با ضابطه‌ی مراقبت مقتضی قرار داده و از سوی دیگر با استناد به رویه محاکم داوری، مراقبت مقتضی را به‌عنوان تعهدی بر سرمایه‌گذار خارجی نیز اثبات می‌نماید. ضابطه‌ی مراقبت مقتضی با لحاظ شرایط خاص هر پرونده و موقعیت، به عنوان یک تعهد کلی، وظیفه‌ای بر دولت میزبان در راستای حمایت از سرمایه‌گذار/ سرمایه‌گذاری خارجی و تعهدی بر سرمایه‌گذار خارجی در راستای تعادل تعهدات دولت-سرمایه‌گذار است.در نتیجه هیچ زمینه‌ای از حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری باقی نمی‌ماند که این معیار مهم در آن نقش ایفا ننموده باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Understanding the concept and Status of "Due Diligence" in international investment law

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Hoseini 1
  • Mohammad Habibi Mojande 2
2 Associate professor. Faculty of law. Mofid University. Qom. Iran.
چکیده [English]

Today, due diligence obligations have a special significance and undeniable role in international law. One of the first and most important fields of emergence of these obligations can be considered international investment law. This study attempts to locate the position of due diligence in international investment law and examine the protective obligations of host state in the light of this overarching concept and furthermore to establish the obligations flowing from due diligence on foreign investors jurisprudence with reference to arbitral tribunals.

This article concluded that due diligence standard serves as a general obligation to impose a duty on the host state to protect foreign investment and at the same time it puts a duty on foreign investor to conduct responsibility to strike a balance between the interests of both sides. As a result, there is no field in international investment law in which due diligence has no role to play.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Due diligence
  • International Investment Law
  • International minimum standard
  • fair and equitable treatment
  • full protection and security

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1402
  • تاریخ دریافت: 23 تیر 1402
  • تاریخ بازنگری: 13 بهمن 1402
  • تاریخ پذیرش: 05 اسفند 1402