جایگاه حقوق بین الملل عرفی در تفسیر معاهدات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

10.48308/jlr.2024.233293.2600

چکیده

حقوق بین‌الملل عرفی و معاهدات از مهمترین منابع حقوق بین‌الملل هستند و مناسبات میان آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این زمینه، حقوق بین‌الملل عرفی از جنبه‌های مختلف بر معاهدات تأثیر می-گذارد؛ یکی از این جنبه‌های مهم، تأثیر آن بر تفسیر معاهدات است. طبق جزء ج بند 3 ماده 31 کنوانسیون وین، در تفسیر یک معاهده، همراه با سیاق، هر قاعده ذیربط حقوق بین‌الملل قابل اجراء در روابط میان طرفین نیز باید در نظر گرفته شود. پرسش اصلی مقاله این است که جایگاه قواعد حقوق بین-الملل عرفی در تفسیر معاهدات چیست؟ به نظر می‌رسد که در نظر گرفتن قواعد حقوق بین‌الملل عرفی در فرایند تفسیر معاهده به جلوگیری از تفسیر و اجرای یک معاهده به عنوان یک رژیم مستقل کمک می‌کند. بنابراین، چندپارگی حقوق بین‌الملل را کاهش می‌دهد و یکپارچگی سیستمیک در نظام حقوقی بین‌المللی را ارتقا می‌دهد. در این مقاله با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، اسناد بین‌المللی و آراء قضایی بین‌المللی و با استفاده از روش توصیفی–تحلیلی، جایگاه قواعد حقوق بین‌الملل عرفی در تفسیر معاهدات مورد بررسی و مداقه قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Position of Customary International Law in the Interpretation of Treaties

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Hajjar 1
  • seyed ghasem zamani 2
1 Department of Public International Law, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
2 Professor, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Customary international law and treaties are among the most important sources of international law, and the relationships between them are of particular importance. In this regard, customary international law affects treaties in various aspects; one of these important aspects is its effect on the interpretation of treaties. According to Article 31(3)(C) of the Vienna Convention, in the interpretation of a treaty, together with the context, any relevant rules of international law applicable in the relations between the parties shall be taken into account. The main question to which this paper intends to answer is: What is the position of the rules of customary international law in the interpretation of treaties? It seems that taking into account the rules of customary international law in the process of treaty interpretation helps prevent the interpretation and application of a treaty as an independent regime. Therefore, it reduces the fragmentation of international law and promotes systemic integration in the international legal system. In this paper, by using library sources, international documents, and international judicial decisions and using a descriptive-analytical method, the position of the rules of customary international law in the interpretation of treaties will be studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customary International Law
  • Interpretation of Treaties
  • Relevant Rules of International Law
  • Article 31(3)(C) of the Convention of the Law of Treaties
  • Systemic Integration

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402
  • تاریخ دریافت: 08 مهر 1402
  • تاریخ بازنگری: 02 اسفند 1402
  • تاریخ پذیرش: 12 اسفند 1402