تحلیل محتوای بزه‌کاری و بزه‌دیدگی مهاجرین افغان در رُمان «افغان‌کِشی» بر مبنای آموزه‌های جرم‌شناسانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری/ گروه حقوق جزا و جرمشناسی/ دانشکده حقوق و علوم سیاسی/ دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیات علمی دانشگاه مونکتون/ دپارتمان جامعه شناسی و جرم‌شناسی

10.48308/jlr.2024.230751.2458

چکیده

مهاجرت پدیدهای پیچیده و چندگانه است که موجب بازتابهای گوناگونی و حتی متضادی نزد مهاجران میشود. این بازتابها به بهترین نحو در هنر و ادبیات نمود پیدا میکند. هویت مهاجر به مثابه خُرده فرهنگی گاه کژمدارانه و یا بزه‌کارانه است که در حاشیه دو فرهنگ اصلی حاکم، فرهنگ مبدأ و فرهنگ مقصد، رشد می‌نماید. رُمان «افغان‌کشی» تلاشی است برای درک زندگی، رنج و عشق افغان‌های نسل دوم و سوم که جز ایران جایی را ندیده‌اند. کسانی‌که این‌جا را وطن خود می‌دانند، در حالی‌که از کوچک‌ترین حقوق شهروندی هم محروم هستند. بررسی این رُمان بر مبنای روش تحلیل محتوا نشان‌دهنده آن است که شخصیت‌ اصلی داستان، دختر جوان افغانی و در معرض خطر بزه‌دیدگی و بزه‌کاری می‌باشد. او برای آن‌که بتواند در جامعه ایران موقعیتی داشته باشد، هویت اصلی خود را پنهان می‌سازد ولی با این حال گرفتار بسیاری از سختی‌ها و مشکلات می‌شود. چنین محتوایی موجب می‌شود تا بتوان این رُمان را بر مبنای یافته‌های جرم‌شناسی به ویژه نظریه‌های تعارض فرهنگی، آسیب اجتماعی‌ شناسی و فعالیت روزمره مورد مطالعه قرار داد تا به چرایی بزه‌کاری و بزه‌دیدگی مردم مهاجر رسید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the content of criminality and victimization of Afghan immigrants in the novel "Afghani Keshi" based on criminological teachings

نویسندگان [English]

  • ali molabeigi 1
  • Seyyed Hesameddin Seyyed Esfahani 2
1 PhD Student / Department of Criminal Law and Criminology / Faculty of Law and Political Science / Allameh Tabatabai University
2 Faculty of Moncton University / Department of Sociology and Criminology
چکیده [English]

Migration is a complex and multiple phenomenon that causes various and even contradictory reflections among immigrants. These reflections are best reflected in art and literature. Immigrant identity as a subculture is sometimes perverted or delinquent, which grows on the margins of the two main dominant cultures, the culture of origin and the culture of destination. The novel "Afghani Keshi" is an attempt to understand the life, suffering and love of second and third generation Afghans who have seen nowhere but Iran. Those who consider this as their homeland while being deprived of even the slightest citizenship rights. A review of this novel based on the content analysis method shows that the main character of the story is a young Afghan girl who is at risk of victimization and delinquency. In order to be able to have a position in Iranian society, he hides his true identity, but nevertheless faces many difficulties and problems. Such a content makes it possible to study this novel based on the findings of criminology, especially the theories of cultural conflict, zemiology, and daily activities, in order to find out why immigrant people commit crimes and are victimized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Immigration literature
  • Afghani Keshi Novel
  • Crime and Victimization
  • Theories of everyday activity and cultural conflict
  • Zemiology

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1402
  • تاریخ دریافت: 29 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 26 آذر 1402
  • تاریخ پذیرش: 13 اسفند 1402