ساز و کار تأثیر حقوق بر فرایند توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی

10.48308/jlr.2024.233552.2611

چکیده

همزمان با اهمیت یافتن جایگاه حقوق و نظام حقوقی در مطالعات توسعه، حقوقدانان کشورهای درحال توسعه وظیفه خطیری در فرایند توسعه و ارتقاء شاخص‌های آن به‌عهده دارند. پرسشی که مطرح می‌شود آن است که قوانین مرتبط با توسعه در یک کشور چه مسیری را برای دستیابی به اهداف توسعه مورد نظر باید طی کنند؟ ارائه چنین الگویی، برای نشان دادن ساز و کار تأثیر حقوق در فرایند توسعه امری ضروری است. در این فرایند سه مرحله تنظیم مقررات، تبعیت از مقررات و اجرای برنامه‌های توسعه‌ اهمیت دارد. در وهله اول اهداف توسعه مانند رشد اقتصادی پیش‌بینی شده و مقرراتی در جهت رسیدن به آن وضع می‌شود. در مرحله بعد وجود ساختارها و نهادهای حقوقی مناسب و قوانین متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی ضامن تنظیم و وضع مقررات مناسب خواهند بود. چنین مقرراتی پیش از آنکه اجرا شوند، باید مورد پذیرش عمومی افراد جامعه قرار گیرند تا توسعه به نحوی همگانی صورت گیرد. در آخرین مرحله، ظرفیت و امکانات مادی و معنوی دولت‌ها و اراده سیاسی رهبران آن‌ها نه‌تنها اجرای مقررات توسعه را رقم می‌زند بلکه تضمین‌کننده‌ی حسن اجرای سیاست‌های توسعه است. نگاه تقلیل‌گرایانه و ابزاری به قوانین در کشورهای در حال توسعه از ایفای چنین نقشی عاجز است و این کشورها تنها با توسل به نظم حقوقی همه‌جانبه و جامع می‌توانند به اهداف توسعه دست یابند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The influence mechanism of Law on Development

نویسندگان [English]

  • Ehsan Mouhebati 1
  • Mojtaba Ghasemi 2
1 PhD student in Public Law atShahid Beheshti University
2 Assistant Professor of Economic Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

In line with the importance of finding the place of law and the legal system in development studies, legal experts in developing countries have a critical role in the process of development and the promotion of its indicators. The question is what path should the relevant laws for development follow in a country in order to achieve the desired development goals? Presenting such a model is essential to demonstrate the influence of law in development process. In this model, the stages of regulation, compliance, and enforcement of development regulations are vital. Initially, development goals such as economic growth are predicted, and regulations are established to achieve them. In the next stage, the existence of suitable legal structures and institutions, as well as laws compatible with cultural and social conditions, ensure the regulation and establishment of appropriate regulations. Such regulations should be complied by the general public before they are implemented, so that development takes place publicly. In the last step, the capacity and resources of state, as well as the political will of their leaders, not only ensure the enforcement of development regulations but also guarantee proper implementation of development policies. A reductionist and instrumentalist perspective on laws in developing countries is incapable of fulfilling such a role, and these countries can only achieve development objects by resorting to such comprehensive legal order.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Law and Development
  • Regulatory Mechanism
  • Compliance
  • State Capacity
  • Political Will

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1403
  • تاریخ دریافت: 27 آذر 1402
  • تاریخ بازنگری: 03 اسفند 1402
  • تاریخ پذیرش: 14 فروردین 1403