دیوان داوری دعاوی ایران-ایالات متحده و عملکرد آن در قلمرو حقوق بین الملل

نویسنده

---

چکیده

از همان ابتدای تصدی امور دفتر خدمات حقوقی بین المللی که وظیفه آن هماهنگی نظارت و برنامه ریزی در دعاوی بین المللی مربوط به دشتگاههای دولتی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه دعاوی مطروح در دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده مشهور به دیوان داوری لاهه است،همواره در اندیشه بوم که تجارب و دیدگاههای حقوقی تازه ای که به مناسبت اشتغال به این مهم گهگاه حاصل می شود، در اختیار جامعه حقوقدانان کشور قرار گیرد و از این که آن همه تجربه و تحول صرفا به یافته ها و تجربه های شخصی معدودی دست اندرکاران دعاوی بین المللی در دفتر خدمات حقوقی بین المللی و سازمانهای دولتی درگیر در دعاوی مذکور تبدیل شود و یا در گوشه و کنار پرونده ها مکتوم بماند، دریغ می بردم. راه اندازی و انتشار مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی در سال 1363 نخستین تدبیری بود که می توانست به بخشی از این نیاز پاسخ دهد؛گواینکه چنین تمهیدی کافی ننموده است.