مسئولیت کیفری بین الملل

نویسنده

---

چکیده

بحث ما، به بررسی کلی مساله مسوولیت کیفری بین المللی، در قلمرو حقوق بین الملل جزا اختصاص یافته است رسالت اصلی حقوق بین الملل جزا با قواعد و مقررات ماهوی و شکلی خود و به عنوان "بازوی مسلح" نظام حقوقی بین المللی دفاع از نظم عمومی بین المللی و مجازات اشخاصی است که با ارتکاب جرایم بین المللی این نظام را مختل می کنند. از خصائص این رشته مطالعاتی از یک سوء"بین المللی بودن قواعد و مقررات کیفری" آن، و از سوی دیگر "بین المللی بودن قواعد و مقررات کیفری" آن از سوی دیگر" بین المللی بودن اشخاصی" است که ممکن است این قواعد و مقررات را نقض کنند و بدین ترتیب مرتکب جرم بین المللی با ورود خسارت نسبت به اشخاص عمدتا دولتها یا کارگزارت آنها- وقتی که به نام آنان عمل کنند- هستند، یعنی دولتها و عمال آنها ممکن است در طول حیات بین المللی خود و در روابطی که با دیگر کشورها دارند مرتکب فعل یا عامل ترک فعلی باشند که مسئوولیت بین المللی برای آنها ایجاد کند. قواعد و مقررات بین المللی کیفری مذکور در فوق، عمدتا ، در مراجع بین المللی، از جمله سازمان ملل متحد و ارکان وابسته به آن ، تهیه و تدوین می گردد