تحولات مفهوم حاکمیت دولتها در پرتواصل تعیین سرنوشت ملتها

نویسنده

---

چکیده

در میان عناصر تشکیل دهنده کشور، به عنوان شخصیت حقوقی بین المللی، عنصر دولت مبین یک سازمان سیاسی است که به نام این شخصیت حقوقی اعمال حاکمیت نموده و او را در صحنه ورابط بین المللی نمایندگی می کند. اینکه حکومتها یا دولتهای حاکم بر کشورها از نظر سازمان سیاسی، منشا و ساختار خود چگونه به وجود می آیند و از نظر مبانی حقوق داخلی بر چه اساسی استوارند، امری نبوده است که در گذشته حقوق بین الملل خود را با آن آشنا نموده باشد. لیکن بعضی گرایشت فکری و عملی در یکی دو دهه گذشته موجب گردیده است که مفهوم حاکمیت دولتها از حیث مشروعیت منشا آن مورد توجه حقوق بین الملل قرار گیرد