بررسی تطبیقی حقوق اساسی زن در نظام داخلی و بین المللی

نویسنده

---

چکیده

زنان نیمی از جامعه انسانی را تشکیل می دهند که وجودشان از نظر ماهیت ضروری و از نظر کمیت موثر و سازنده است.موقعیت اجتماعی و نظام یافته زنان را می توان با سه عامل:آغازگری تکوین اجتماع، وضعیت روحی و جسمی آنان متمایز با مردان و تحول فکری و فرهنگی جوامع مرتبط دانست: تکوین جوامع اولیه، متکی بر اولویت و قاهریت توان جسمی و نوعا عاری از تفکر و ظرافت و احساس بوده سات. بدیهی است که در این روند زنان با جسم طبیتا ظریف و طبع لطیف در میانه میدان اقتدار، از جایگاه چندان مستحمی برخوردار نبوده اند. با این فرض تاریخی، می توان پی برد تبعی ضو تمایز بین زنان و مردان آنچنان عمق یافته است که امروزه، حتی دو کشورهای پیشتاز تمدن نوین همچون سویس، در برخی از موارد، حقوق سیاسی و احوال شخصیه زنان در وضع چندان مساعدی قرار ندارد