تاثیر سازمانهای غیر دولتی در شکل گیری و اجرای قواعد بین المللی

نویسنده

---

چکیده

جامعه بین المللی در قالب جامعه بین الدولی که پس از انعقاد معهادات وستفالی در 1648 شکل گرفته و با انقلاب فرانسه کاملا پدیدار می گردد شاهد تحولات عمیق و پی در پی می باشند این تحولات در قرن بیستم از شتاب فزاینده ای برخوردار می گردد که حاصل انقلابهای سیاسی، فنی، صنعتی، جنگ، بالاخص دو جنگ جهانی در فاصله ای کمتر از سه دهه، استعمارزدایی و ظهور سلاحهای هسته ای است. این تحولات بر تمامی ابعاد زندگی خلقها اثر گذاشته و نوعی احساس وحدت و وابستگی مشترک را میان آنها ایجاد نموده است. با این حال تضادها، تنشها و مخاصمات میان دولتها نه تنها از میان نرفته بلکه اغلب افزایش نیز یافته است. ولی به قول پروفسور کک دین"این وجوه از روابط بین المللی کاملا سنتی بوده و از عهد عتیق (عهد عتیق شامل سه هزار سال تاریخ است که از قبل از میلاد مسیح آغاز و تا سال 476 یعنی سقوط امپراطوری رم غربی ادامه دارد) وجود داشته است