حفاظت از محیط زیست و همبستگی بین المللی

نویسنده

---

چکیده

رشد فوق العاده جمعیت ، اثرات منفی بکارگیری بی رویه تکنولوژی و استفاده از انرژی فسیلی کره زمین را به شدت مورد تخریب قرارداد و عوامل اصلی این صدمات انسانها هستندو حقوق بین الملل محیط زیست مجموعه قواعد بین المللی است که موضوع آن پیشگیری از آلودگی و حفاظت از محیط زیست است اگرچه اولین تلاشهای حقوقی در سطح بین المللی برای حفاظت از محیط زیست به اوایل قرن بیستم باز می گردد، ولی حقوق بین الملل محیط زیست همچون حقوق محیط زیست رشته ای بسیار جوان است و رشد واقعی آن از دهه 1960 آغاز گردیده است و از این زمان به بعد تحول حقوق محیط زیست در حقوق داخلی و بین المللی به موازات یکدیگر صورت گرفته است. حقوق محیط زیست هر روز بیشتر جنبه بین المللی پیدا نموده و به عنصری قوی در تحول مفاهیم بنیادین حقوق بین الملل تبدیل گردیده است. بلاشک امروزه محیط زیست همچون توسعه از مهمترین مصادیق همبستگی بین المللی به شمار آمده و در چارچوب مسائل مربوط به حقوق بشر مورد بررسی قرار می گیرد. اعلامیه رسمی کنفرانس بین المللی سازمان ملل متحد در خصوص محیط زیست در ژوئن 1972 در استهکلم "حق بر محیط زیست" یعنی حق داشتن محیط زیستی سالم را همچون آزادی و برابری از حقوق بنیادین انسانها تلقی نموده است