حمایت از حقوق اقلیتها در حقوق بین الملل

نویسنده

---

چکیده

در 18 دسامبر 1992 مصادف با 27 آذر ماه 1371 مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیانه ای را تحت عنوان "اعلامیه رباره حقوق اشخاص متعلق به اقلیتهای ملی یا قومی ، دینی یا زبانی" تصویب نموده است این اقدام که گاهی عظیم در جهت شناسایی حقوق اقلةتها و حمایت از آن توسط حقوق بین الملل بشمار می رود، حاصل چندین دهه تلاش در این راه ناهموار می باشد.در واقع مساله اقلیتها، از لحاظ تاریخی، به دوران باستان و تاسیس امپراطوریهای بزرگ باز می گرددو به تدریج در طول تاریخ، جنبه های مختلفی،اعم از ملی، نژادی و خصوصا دینی- از ابتدای قرون وسطی- بخود گرفته است و لیکن علیرغم این سابقه دیرینه، از اوایل قرن حاضر بود که حقوق بین الملل توجه خود را به یان مساله معطوف ساخت