نگرشی بر قاچاق مواد مخدر و قاچاق مهاجرین در معاهدات بین المللی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی.

چکیده

بر خلاف دزدی دریایی و تجارت برده که به عنوان اولین مصادیق جنایات بین المللی محسوب گردیده و اعمال صلاحیت جهانی در ارتباط با تعقیب ومجازات مرتکبین آنها از گذشته تا کنون فراهم بوده است، برخی دطگر از انواع جدیدتر جرائم بین المللی دریایی در دوران اخیر، مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته اند. در میان انواع مختلف جرائم مذکور، با توجه به درجه اهمیت آنها و اینکه روند مقابله جامعه جهانی با آنها به انعقاد معاهدات بین المللی منجر شده باشد، در تحقیق پیش رو دو مورد از جرائم مهم، یعنی قاچاق مواد مخدر و قاچاق مهاجرین از طریق دریا مورد توجه قرار گرفته است.گسترش معاهدات در جهت مقابله با جرائم فوق به ویژه در مناطق ورای اعمال صلاحیت دولت ها، محور عمده مباحث مطروحه در این تحقیق می باشد. در این راستا کنوانسیون های چهارگانه ژنو (1958) و حقوق دریاها(1982) کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان (مصوب 20 دسامبر1988) به همراه سایر اسناد بین المللی، منطقه ای و دوجانبه مربوط که همگی به مبارزه با جرائم بین المللی دریایی اختصاص دارند، در آین تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها