تبعیض مثبت : تبعیض عادلانه یا درمان اثرات تبعیض

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد رشتۀ حقوق عمومی.

3 دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی، دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

قاعده کلی در اکثر کشورهای جهان، حمایت یکسان از مردم در برابر قوانین و در برخورداری از حقوق و تکالیف است. با این وجود در بسیاری از نظام های حقوقی بنا به دلایل نژادی، قومی، جنسیتی، ملیتی و بسیاری عوامل دیگر تبعیض هایی ئر جامعه به وجود می آید و گروه های اقلیت را تحت تاثیر قرار می دهد. در این مقاله بر آنیم تا به تبیین و توضیح مفهوم حقوقی تبعیض مثبت به عنوان ابزاری در جهت مقابله با تبعیض ها بپردازیم و نظرات مخالف و موافق با آن را مورد نقد وبررسی قرار دهیم

کلیدواژه‌ها