بررسی فرایند حمایت حقوقی از باز یهای رایان های در نظام مالکیت فکری

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی و رئیس موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

چندی است که تجارت باز یهای رایان های به عنوان یکی از مه مترین مصادیق آثار چندرسان های به یکی از پرسودترین تجار تها در زمین هی کالاهای فکری تبدیل شده است، به نحو ی که بسیاری از کشورها برنام ههای درازمدتی برای تولید و تجار یسازی این دسته اموال در نظر گرفت هاند. آفرینش یک بازی رایان های بیش از هر چیز به تلاش خلاقانه و مبتکران هی افراد احتیاج دارد. تعیین نوع نظام حمایتی حاکم بر این دسته اموال فکری همواره از چال شبرانگیزترین مباحث حقوق تطبیقی بوده است، به نحوی که برخی اسرار تجاری، برخی اختراعات و برخی حقوق مالکیت ادبی و هنری را نظام حمایتی مناسب دانست هاند. این مقاله بر آن است تا با مطالع هی تطبیقی روشن نماید که در نهایت حمایت از این دسته اموال فکری چگونه محقق م یشود. در این راستا ماهیت فنی و حقوقی باز یهای رایان های به عنوان مقدمه مورد بررسی قرارخواهد گرفت

کلیدواژه‌ها