جستاری در مبانی تقسی مبندی حد – تعزیر در فقه کیفری اسلام

نویسنده

پژوهش گر حوزوی و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

در فقه کیفری اسلام تقسیم جرایم به حد و تعزیر اغلب قاعدهای مسلّم قلمداد م یشود. این تقسیمبندی همچنین مبنایی برای شماری دیگر از احکام و حتی قواعد جزای ی ب هشمار آمده است. با این حال، این که تقسیمبندی حد - تعزیر دارای بنیادی عقلانی-عرفی است؛ یا آن که صرفا از ادله نقلی برداشت شده، ک متر مورد مطالعه قرار گرفته است. این مقاله با واکاوی بنیادهای عقلانی-عرفی قابل تصور برای این تقسیمبندی نت یج ه م یگیرد که به دش واری م یتوان این تقسیمبندی را بر بنیادی عقلانی-عرفی، مبتنی ساخت. در نتیجه این تقسیمبندی و شناسایی پار های از مجازاتها به عنوان حد و احکام و مقررات کاملا متف اوت برای آ نها باید مستند به ادله نقلی استواری باشد. بدون چنین ادلهای نه اصل تقسیمبندی، و نه شناسایی احکام ویژه برای حد قابل اثبات نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها