نابرابری موقعیت اقتصادی فروشنده و خریدار در عقد بیع

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

فروشنده و خریدار با انعقاد عقد بیع قصد دارند و ثمن را با یکدیگر مبادله کنند. با این حال، در عقد بیع،عین معین و ثمن وجه نقد موجل است، خریدار بلافاصله بعد از عقد مالک بیع می شود. در صورتی که فروشنده هنوز ثمن آن را دریافت نکرده است این نابرابری اقتصادی در موقعیت طرفین مسلما فروشنده را در وضعیت خطرناکی قرار خواهد داد. به منظور حمایت از فروشنده، مقررات قانونی تدابیری را پیش بینی کرده اند با این حال، تدابیر مزبور موازنه منطقی بایسته را در رابطه قراردادی طرفین برقرار نمی کنند. به همین دلیل، طرفین خود باید با اتخاذ تدابیر مناسب قراردادی تعادل مطلوب اقتصادی و حقوقی را میان خویش فراهم سازد در این مقاله، تدابیر مزبور مورد بررسی قرار گرفته اند

کلیدواژه‌ها