تحولات پیش گیری از جرم و اهمیت آن

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

این مقاله به شناخت تحولات پیش گیری از جرم و اهمیت آن در مقایسه با نقش دیگر سیاست ها و اقدامات کنترلی متفاوت در برابر جرم به ویژه از نوع کیفری و سرکوب گر می پردازد. پس از بیان اهمیت پیش گیری از جرم در مقایسه با کیفر ،تاکید شده که نگرش به تجربیات دی"ر کشورها، به ویژه غرب که در این مقوله دارای تجربیات فراوان هستند بایدد با تامل و تعمق کافی و با توجه به زمینه ها و توانایی های داخلی باشد. سپس رویکردهای سه گانه مربوط به کنترل جرم به گونه ای که در دهه های اخیر در غرب شکل گرفته مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. نتیجه این که پیش گیری به دلایل مختلف بر واکنش در برابر جرم برتری دارد و به منظور طراحی یک سیاست جنایی کارا در کنترل جرم لازم است شناختی صحیح و علمی از هر جرم، فرایند وقوع آن و آثار مختلف جرم بر زندگی فردی و اجتماعی مردم داشت. هم چنین لازم است از تکیه صرف بر شیوه های بزهکار- مدار کنترل جرم و استراتژی ارعاب کیفری مبتنی بر حبس و سرکوب پلیسی دوری کرده و بیش از پیش از برنامه های مردمی و بزه دیده محور پیش گیری بهره برد.

کلیدواژه‌ها