تعامل سازمان جهانی تجارت با سازمان های غیر دولتی در پرتو حل و فصل اختلافات زیست محیطی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

سازمان جهانی تجارت ارگانی زیست محیطی نیست. هدف اصلی این سازمان ارتقا تجارت بین المللی و گشایش بازار می باشد. هر چند موافقت نامه خاصی در خصوص محیط زیست وجود ندارد اما به موجب قواعد سازمان جهانی تجارت، اعضای این سازمان با رعایت شرایطی می توانند که مرتبط با تجارت و در جهت حفاظت از محیط زیست باشد. البته اتخاذ این تدابیز منوط به خوداری از سوء استفاده و حمایتی نبودن می باشد. اساسا سازو کارهای حل و فصل سازمان جهانی تجارت بین الدولی هستند سیستم حل و فصل این سازمان باید قدری از انحصار دولتی خارج شود. دوستان دادگاه یکی از مسائل بحث انگیز در سازمان جهانی تجارت محسوب می شود. علیرغم پذیرش این نهاد توسط مرجع تجدید نظر این سازمان هنوز فاصله زیادی است تا دوستان دادگاه از طرف همه اعضای سازمان جهانی تجارت پذیرفته شوند این تحقیق مسئله تعامل بین سازمان های غیر دولتی زیست محیطی و سازمان جهانی تجارت را تشریح می کند و در ابتدا به مبانی حقوقی گات 47 و سازمان جهانی تجارت در خصوص روابط با سازمان های غیردولتی می پردازد و بعد نیز به بررسی رویه قضایی ارگان حل و فصل درباره حضور سازمان های غیر دولتی به عنوان دوستان دادگاه خواهد پرداخت

کلیدواژه‌ها