پیش گیری از ورود خسارت به مصرف کننده کالای معیوب یا خطرناک در قوانین و مقررات جاری

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

2 کارشناس ارشد حقوق اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

بهره مندی از کالای سالم و ایمن و پیشگیری از ورود خسارت ناشی از مصرف کالای معیوب و یا خطرناک حق مصرف کننده است . به منظور پردازش این نظر در نظام حقوقی ایران ، آشنایی با قوانین و مقررات جاری در این زمینه ضروری است بسیاری از قوانین و مقررات قابل بهره برداری در این خصوص بر مبنای اهدافی تدوین شده اند که الزاما با اندیشه حاکم بر حقوق مصرف کننده انطباق ندارند. با وجود این ، بهره گیری از آن ها برای پردازش حقوق مصرف ممکن است. قوانین و مقررات یاد شده در بردارنده قواعدی است که گاه برای پیش گیری از ورود خسارت به مصرف کننده قابل استفاده است و گاه برای جبران خسارات وارده به او مورد بهره برداری قرار می گیرد. در مرحله پیش گیری ، به کارگیری قواعد استاندارد، حمایت های کیفری و ارایه اطلاعات می تواند مصرف کننده کالای معیوب یا خطرناک را مورد حمایت قرار دهد و از ورود خسارت ناشی از مصرف کننده کالای معیوب یا خطرناک را مورد حمایت قرار دهد و از ورود خسارت ناشی از مصرف این قبیل کالاها جلوگیری نماید و یا احتمال ورورد خسارت را به حداقل برساند. در مرحله جبران خسارت نیز با شناسایی مسئولیت عرضه کنندگان کالاهای معیوب یا خطرناک می توان خسارات وارده را جبران نمود. در مقاله حاضر، به بررسی قوانین و مقررات در بردارنده قواعد پیش گیری کننده از ورود خسارت به مصرف کننده کالاهای معیوب یا خطرناک خواهیم پرداخت

کلیدواژه‌ها