اهلیت شرکت های تجاری و حدود اختیارات مدیران شرکت های تجاری

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی.

چکیده

اداره شرکت های تجاری، مدیران، کارکرد و حدود صلاحیت های ایشان ، رابطه مدیران با یکدیگر و دیگر ارکان تشکیل دهنده شخص حقوقی، و به ویژه مناسبات آن ها با اشخاص خارج از شرکت و ارزش قانونی چنین مناسباتی از مباحثی هستند که افزون بر جنبه نظری، از نقطه نظر عملی آثار گسترده ای را نه تنها بر شرکت و سهام داران بلکه بر اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت برجای می گذارند. حقوق ایران اگر چه در سال 1347 با اصلاح قانون تجارت، در این حوزه تحولی بنیادین یافت، با این حال چنین تحولی تنها به شرکت های سهامی محدود گردید. در مقاله حاضر اهلیت شخص حقوقی و استثنات وارد بر آن، و اصل یا استثنایی بودن چنین اهلیتی به بررسی گذاشته می شود همچنین حدود اختیارات مدیران شرکت های سهامی، مسئولیت محدود و تضامنی و نسبی مورد بحث قرار می گیرد.در ضمن بحث و به صورت گذرا، به تحولات حقوق انگلستان ناظر به اهلیت شرکت تجاری و حدود صلاحیت های مدیران در پرتو قانون شرکت های 2006 نگاهی خواهیم داشت.

کلیدواژه‌ها