مقایسه نحوه صدور اسناد در حمل و نقل بین المللی هوایی در کنوانسیون های ورشو و مونترال و بررسی حقوق و تکالیف طرفین قرارداد

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی.

چکیده

متصدی حمل و نقل هوایی باید برای مسافر، لوازم شخصی وی و بار به ترتیب بلیت، رسید لوازم شخصی و بارنامه صادر کند. کنوانسیون های 1929 ورشو و 1999 مونترال وی را ملزم کرده اند که در صدور این اسناد مواردی را رعایت و نکاتی را الزاما در این اسناد درج نماید . در صورتی که متصدی و نقل همه موارد را رعایت نماید مسئولیت وی محدود به میزان مشخص شده در کنوانسیون ها خواهد بود و گرنه در صورت عدم رعایت بعضی از موارد، مسئولیت وی نا محدود بوده و در صورت اقامه دعوا به میزان واقعی خسارت وارده محکوم خواهد شد. مطابق کنوانسیون مزبور، متصدی حمل، فرستنده و گیرنده کالا هر کدام حقوق و تکالیفی دارند که ملزم به رعایت آن ها هستند. این مقاله مقررات مربوط به صدور اسناد حمل و نقل در کنوانسیون های ورشو و مونترال را مقایسه و حقوق و تکالیف طرفین قرارداد را مورد بررسی قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها