تاریخچه مفهوم جامعه مدنی و حوزه عمومی

نویسندگان

1 ---

2 پژوهشگر حوزوی و عضو هیئت علمی دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

کالون در این مقاله کوتاه و پربار که در دانشنامه بین المللی علوم اجتماعی و رفتاری چاپ شده، با مروری بر تاریخچه حوزه عمومی و جامعه مدنی، به واکاوی این دو مفهوم و پیوند آن دو با یکدیگر می پردازد. بنا به تعریف کالون، جامعه مدنی معمولا به نهادها و روابط اشاره می کند که زندگی اجتماعی را در لا میان دولت و خانواده، سازمان می دهد. حوزه عمومی بیشتر بیان گر ترتیباتی نهادی است که ویژگی برجسته آن، بازبودن ارتباطات و تمرکز بر " خیر عمومی" به جای توافق درباره "خیرهای شخصی" است او با تاکید بر ارتباط عمیق جامعه مدنی با خود- سازمانی، ایده حوزه عمومی را شکل تکامل- یافته مفهوم جامعه مدنی می داند. کالون به بازخوانی ریشه های این مفهوم در اندیشه کسانی چون روسو و کانت می پردازد و سپس به طرح دیدگاه های هابرماس بزرگ ترین نظریه پرداز حوزه عمومی می پردازد. او حتی به برخی از نقدهایی که بر تلقی هابرماس از حوزه عمومی بورژا وارد شده اشاره می کند. کالون سپس به تاثیر اندیشه های فیلسوف سیاست، هانا آرنت بر هر چه پربار شدن مفهوم حوطه عمومی می پردازد و در پایان، تمایزهای دو مفهوم حوزه عمومی و جامعه مدنی را شرح می دهد